IC XC NI KA

IC XC NI KA

ăncis p. iventr

luni, 9 august 2010

FENOMENUL PITEŞTI

VIRGIL IERUNCA
FENOMENUL PITEŞTI
HUMANITAS
BUCUREŞTI,1990

EDIŢIA DIN 2010 ÎNGRIJITĂ DE INGINER NIŢOI OVIDIU

„Problema de căpetenie este de a învinge amnezia. Trebuie ca totul să se plătească, altfel nu există viitor. (...) Pierderea adevăratei memorii echivalează cu a pierde simţul realului. (...) Trecutul nu poate fi falsificat. (...) Fiecare dintre cei care au fost exterminaţi are, mai departe, cuvântul lui de spus”.
Nadejda Mandelstam

Memoriei lui Ovidiu Cotruş, fără de care aceste rânduri nu ar fi fost cu putinţă.

Ne aflăm mereu sub semnul lui George Orwell, care — o ştim cu toţii —, în cartea sa, „1984”, punea printre instrumentele-cheie ale statului comunist, Ministerul Adevărului, menit să re-scrie, în fiecare zi, Istoria. În crematoriile acestui Minister dispăreau, clipă după clipă, nu numai documentele adevărate asupra trecutului, dar şi versiunile succesive ale puterii.
Dispăreau şi dispar. Ceea ce se numeşte în Răsărit disidenţa se defineşte, în primul rând, prin apelul la memorie, prin smulgerea documentelor din crematoriul acestui Minister, prin metamorfozarea cenuşii în faptă. Soljeniţân nu şi-a reconstituit altfel Gulagul ; a cules mărturie după mărturie, cu riscurile pe care le ştim, la umbra unui Minister al Adevărului ce continuă să cearnă trecutul şi istoria după înrădăcinate metehne.
Toată lumea cunoaşte azi Arhipelagul Gulag. Toată lumea mai ştie că, sub denumirea posibilă de Arhipelag M.A.I., el s-a întins şi asupra României. Ceea ce n-a ajuns însă — şi încă — la cunoştinţa tuturor este că în Arhipelagul românesc a existat o insulă a ororii absolute, cum alta n-a mai fost în întreaga geografie penitenciară comunistă : închisoarea de la Piteşti (l). Acolo a început la 6 decembrie 1949 o experienţă de o sumbră originalitate denumită reeducare şi tinzând la distrugerea psihică a individului. Experienţa aceasta, care a ţinut până în august 1952, întinzându-se şi asupra altor închisori din România, a fost şi mai acoperită de tăcere, şi mai înfundată în uitare decît celelalte crime săvârşite în închisorile din România, mai ales din două motive. Mai întâi, cenzura oficială a funcţionat cu atât mai drastic cu cât procesul cu ţapi ispăşitori înscenat de comunişti n-a putut să fie destul de bine pus la punct spre a se desfăşura la lumina zilei şi a acredita versiunea dorită de partid.
Apoi şi aici stă, fără îndoială cheia tăcerii, victimele reeducării au fost nevoite să devină, la rândul lor, călăi. Or. călăul — chiar împotriva voinţei şi firii lui — nu se grăbeşte niciodată să-şi mărturisească crimele. De-a lungul experienţei de la Piteşti, categoria martorului inocent a fost pur şi simplii suprimată.
Totuşi, un fel de murmur subteran a circulat în închisorile din România asupra reeducării de la Piteşti. Cartea lui Dumitru Bacu, primul document asupra Piteştiului, şi care rămâne o referinţă, este alcătuită din aceste mărturisiri individuale, fărâmiţate, transmise de la gură la gură, de la ureche la ureche, prin închisori, fără o vedere de ansamblu, imposibil de avut atunci, dar care are imensa calitate a autenticităţii (Dumitru Bacu a fost el însuşi deţinut politic, izvoarele sale fiind de primămână) şi a bunei credinţe. Numai că ea a apărut în 1963 în ediţie românească (şi mai recent, în limba engleză, în Statele Unite), când foarte puţini martori direct implicaţi se hotă-râseră să vorbească. Aşa încât ne propunem s-o completăm — continuând de altfel să ne referim la ea — printr-un dosar asupra reeducării de la Piteşti care ne-a sosit, mai recent, din ţară. S-ar putea ca asupra unor detalii să mai existe incertitudini sau aproximaţii în acest dosar — şi cum ar putea să fie altfel, date fiind condiţiile în care a fost dusă, în ţară, o astfel de anchetă ? — dar el ni se pare a cuprinde totuşi esenţialul (2).
Înainte de a intra în substanţa vie şi intolerabilă a experienţei de Ia Piteşti, să stabilim schema ei prealabilă.
În frunte cu Nikolski, general, comandant suprem al Securităţii româneşti timp de 16 ani (fiind la pensie se plângea că regimul nu-i recunoaşte meritele), Securitatea a pus la punct un plan pentru lichidarea rezistenţei morale a tinerilor deţinuţi politici, slujindu-se de un nucleu de deţinuţi, conduşi de Eugen Ţurcanu, ce urma să pună în aplicare, în domeniul dreptului comun, cunoscutele teorii ale lui Makarenko. Infractorul, conştient că e un element declasat care nu mai are altă salvare decât sprijinul partidului, îşi ia sarcina de a-i reeduca pe alţii, care au fost în situaţia lui, pe drumul cel bun. În fapt, Poemul pedagogic al lui Makarenko se traduce prin aplicarea torturii neîntrerupte. De torturat, la acea epocă, se tortura în toate închisorile din România. Dar, revenit de la anchetă, deţinutul fie se regăsea singur în celulă — având răgazul să-şi revină în fire — fie era îngrijit, îmbărbătat de ceilalţi deţinuţi. Reeducarea constă, foarte simplu, în a pune pe torţionar în aceeaşi celulă cu cel torturat şi a nu îngădui nici o pauză. Malraux spunea undeva că nimeni nu poate rezista torturii neâncetate, dar nu ştia atunci că în România avea să fie găsit secretul reuşitei depline : era suficient ca deţinuţii să fie puşi să se tortureze unii pe alţii.
*
Când „fenomenul Piteşti” a fost oprit, în 1952, a trebuit să fie găsită, cât de cât, o explicaţie, să fie stabilită o răspundere. A fost înscenat clasicul proces cu ţapi ispăşitori. De-abia în 1954. Şi atât de prost pus la punct, încât, în ultima clipă, s-a renunţat la publicitatea prevăzută iniţial. În proces au fost implicaţi dintre deţinuţii-torţionari numai cei ce fuseseră legionari — eliminându-se doi sionişti, un ţărănist etc, etc... — pentru a se acredita urmă¬toarea versiune : spre a lovi în regimul comu-nist, Horia Sima ar fi transmis unor legionari din închisori ordinul de a introduce o acţiune de teroare. Profitând de lipsa de vigilenţă, desigur regretabilă, a unor organe ale administraţiei închisorii Piteşti, aceşti legionari au instituit în închisoare o serie de acţiuni de tortură, iar partidul şi guvernul, conştiente de gravitatea faptelor, în momentul în care au demascat uneltirile mârşave ale acestui grup fascist, le-au adus în faţa justiţiei şi Procuraturii generale a Republicii.
Versiunea era atât de aberantă — cum să convingi pe cineva că şeful unei mişcări dă ordin să fie lichidaţi membrii ei ? — încât se renunţă la publicitatea prevăzută iniţial în ziare. Versiunea n-a mai fost prelucrată decât în închisori, fără prea multă insistenţă, fiind greu să explici unui deţinut care cunoaşte pe propria lui piele supravegherea constantă a gardienilor că în celulele de la Piteşti se putea tortura neântrerupt, fără ca administraţia închisorii să fie avertizată. În „Piteşti”, Dumitru Bacu relatează o convorbire avută în iarna lui 1956, înainte să fie eliberat, cu un director ge¬neral al Ministerului de Interne care-i spune următoarele :
„Este o chestiune destul de simplă în definitiv. Un grup de studenţi arestaţi, agenţi ai imperialismului american, mistici, habotnici şi retrograzi s-au apucat să schingiuiască pe ceilalţi colegi ai lor, pentru ca să compromită conducerea închisorilor şi, prin ea, partidul. (...) Primiseră dispoziţii din exterior, de la cei care sunt în străinătate şi conduc echipele de spioni şi sabotori, vroiau ca la un moment potrivit să acuze partidul ca fiind iniţiatorul şi deci vinovatul”.
Dat fiindcă nu era vorba de o ancheta propriu-zisă, ci mai mult de o discuţie, Dumitru Bacu îşi poate îngădui să replice :
„Pare totuşi de necrezut. închisorile au un sistem de pază interioară foarte strict. Cum a fost posibil să se petreacă ororile de care pomeniţi fără ca Ministerul să intervină imediat
Răspunsul vine, ca ştiut pe dinafară ;
„Noi nu am ştiut nimic din cele ce se petreceau acolo. Când am aflat, am luat măsurile necesare... Cei vinovaţi au fost pedepsiţi exemplar...”
Dumitru Bacu nu se stăpâneşte şi intervine din nou :
„Eu sunt deţinut de aproape 7 ani. Am trecut prin mai toate penitenciarele din ţară. Fie izolat, fie în celule comune. Niciodată nu am putut face cel mai mic gest fără să fim văzuţi de paznicii de pe coridor. Supravegherea riguroasă la care eram supuşi făcea imposibilă utilizarea unui ac fără consimţământul gardianului. Cum s-au putut petrece toate acestea fără ca ofiţerii politici să fie sesizaţi imediat de gardieni ? Oare în toate închisorile în care s-au petrecut acte de genul celor care spuneaţi nu aţi avut nici o persoană de încredere, care să vă pună la curent cu cele petrecute acolo ?v'
Iarăşi un răspuns dinainte învăţat :
„Conducerea închisorilor era pe mina unor oportunişti, duşmani ai poporului, care s-au strecurat în rândurile lui tocmai cu intenţia de a face rău. Aceştia au conlucrat cu bandiţii. Dar au fost pedepsiţi şi ei cum se cuvine”.
De data aceasta, Dumitru Bacu tace şi comentează doar în gând ;
„Nu i-am mai spus toate cele ce aflasem despre experienţă. Nici de faptul că cei din conducerea închisorilor, consideraţi de dânsul ca «oportunişti», nu numai că nu fuseseră sancţionaţi, dar primiseră avansări în grad şi funcţii. Nici că, înainte de a trece la Gherla, Ţurcanu înaintase faimosul memoriu tocmai ministerului din care făcea parte. Nici de faptul că pe baza declaraţiilor smulse în demascări se judecaseră zeci şi zeci de procese şi că aceste declaraţii trecuseră înainte pe la minister... şi atâtea alte detalii de care toţi avuseseră cunoştinţă pentru ca li se raportaseră în timp util dar nu luaseră nici un fel de măsură”.
Regăsim această versiune în romanul ,,Caloianul” al lui Ion Lăncrănjan, în care un legionar spune următoarele personajului principal, scriitorul Gheţea :
„Îi spusese după aceea cum se marinaseră ai lui, foştii săi camarazi, îndeosebi într-o anumită perioadă, prin 1949—1953, cea mai grea, după cum zicea el. «Nu-ţi dau numele închisorii, nici amănunte prea multe nu-ţi dau, dar acolo, domnule Gheţea şi iubite prieten, s-au întâmplat şi tragedii !»... Directorul unei anumite închisori iniţiase şi înfiinţase, cu aprobări sau fără, încă nu se ştia — «cazul e-n an-chetă, din câte-am aflat»- — un fel de comandou, îl pusese pe unul de-ai lor şef peste ei, îi băgase la autogospodărire, cum zicea el. La început, lucrurile erau interesante, se crease o anumită libertate interioară, dar după aceea, după două sau trei luni, s-au vădit a fi strâmbe toate, fiindcă începuseră autojudecările pentru fel de fel de pricini, mărunte mai întâi, mai mari după aceea... Intrase dihonia între noi, dihonia trădării şi a suspiciunii. Şi-am început să ne sfărâmăm, cum se sfărâmă părnântul care a îngheţat cu prea multă apă în el. Aşa a fost cu noi. Şi ei, stăpânii şi şefii închisorii, nu ziceau nimic. Nu se amestecau direct. Indirect se amestecau, foarte mult chiar. Lansau zvonuri false, în ce-1 privea pe câte unul de-al nostru, ne strecurau câte un şarpe în sân, să stârnească discordie şi neîncredere şi mai multă între noi. Şi stăteau şi se uitau pe urmă ! Şi aşteptau rezultatele, care erau grave, din ce în ce mai grave. Fiindcă noi ajunseserăm de la autogospodărire la autoexterminare”.
Ion Lăncrănjan renunţă deci 1a o parte din versiunea oficială cu ordinul venit din străinătate, de la Horia Sima, şi inocenţa autorităţilor de resort care n-ar fi ştiut nimic. În schimb, sub inspiraţia constantă a partidului comunist, menţine teza fenomenului tipic legionar de la Piteşti. Un alt personaj din „Caloianul” îi spune lui Gheţea :
„Ei, gardiştii, erau în marea lor majoritate o adunătură de troglodiţi-aventurieri, oameni fără căpătâi, scursuri şi căzături sociale. De aceea s-au şi dedat în timpul rebeliunii la atrocităţi. Pentru că nu aveau nimic sfânt, n-aveau nici un crez, nici un suport moral ! Şi-n închisoare, pe urmă, s-au ros şi s-au măcinat din aceleaşi motive. (...) Exterminările de care vorbea Vicenţiu, autoexterminările, de fapt, au existat, s-au practicat. Dar n-a fost numai asta. Au mai fost şi alte lucruri, mai crunte şi poate mai caracteristice pentru un anumit tip de organizaţie-extremistă, paramilitară ca dis¬ciplină. Unul dintre ele se referă la delaţiune, la pâră, nu ca incident însă, ci ca sistem de lucru şi de existenţă, ca posibilitate de a te salva”.
Or, „fenomenul Piteşti” n-a fost un fenomen tipic legionar. Nu legionarii au fost aceia care s-au gospodărit şi autoexterminat între ei. ,,Piteştiul”, în 1949, era o închisoare rezervată tineretului, mai precis studenţilor care nu-şi trecuseră încă diploma sau licenţa. Dintre ei, o bună parte erau legionari, restul aparţinând tuturor formaţiilor politice. Nikolski este acela care a iniţiat acolo o operaţie de distrugere psihică a deţinuţilor, slujindu-se de ambiţia nemăsurată şi de spiritul demonic al unui deţinut, care făcuse o vreme parte din Frăţiile de Cruce, dar care trecuse repede la comunişti şi începuse o carieră strălucită în partid : Ţurcanu. Acesta îşi pune la punct o echipă de deţinuţi, dintre care unii făcuseră parte cândva dintr-o organizaţie de tineret legionar, alţii nu. Printre legionarii din grupul lui Ţurcanu se aflau : Popa Alexandru, zis Popa Ţanu, Livinski, Mărtinuş, Nuţi Pătrăşcanu. Dar tot atât de importanţi, şi nelegionari, erau Titus Leonida (dintr-o organizaţie naţional-ţărănistă), Fuchs şi Steier (sau Steiner), evrei arestaţi pentru activitate sionistă. Nici ei, şi nici alţi torţionari ai lui Ţurcanu de mai târziu n-au fost implicaţi în proces spre a nu se ştirbi omogenitatea legendei. Astfel, n-au fost judecaţi în procesul reeducatorilor Bogdănescu, (torţionarul de la Canal), Enăchescu care şi-a torturat propriul său unchi până ce acesta a scuipat sânge, Titus Leonida, Dan Diaca, care practica o celebră lovitură la ficat ce te făcea să-ţi pierzi imediat cunoştinţa (i se spunea în închisori „lovitura Diaca”), Cori Gherman, socialist (venit prin 1945—1946 din străinătate) şi unul dintre cei mai cruzi reeducatori. Alături de Fuchs şi Steier, toţi aceştia au fost eliminaţi din proces pentru a nu sta în calea versiunii oficiale.
Scopul Securităţii, iniţiind reeducarea de la Piteşti, nu era numai de a doborî forţele vii ale unei mişcări politice — oricare ar fi fost ea — ci şi de a anihila metodic, şi fără posibilitate de recuperare, forţa de opoziţie a totalităţii tineretului deţinut.
Avantajele imediate sau mai îndepărtate erau următoarele :
Mai întâi, a completa ancheta prin denunţurile obţinute sub tortura neântreruptă şi a îngădui arestarea atâtor opozanţi rămaşi în libertate.
Apoi, a lega pe deţinuţii-torţionari între ei, prin complicitatea crimei. Principiul este simplu, îl aflăm în „Posedaţii” lui Dostoievski, şi, pe bună dreptate, unii dintre cei care l-au cunoscut pe Ţurcanu, l-au putut compara cu Verkovenski. Stavroghin, ghicindu-i gândul, îi spune lui Verkovenski, care pregăteşte asasinarea lui Şatov de către mica sa organizaţie de revoluţionari :
„...ajunge să împingi pe patru membri din grupul tău să-1 ucidă pe al cincilea, sub pretextul că e un denunţător, pentru ca o dată ce împreună au vărsat sânge, împreună să fie legaţi. Ei îţi vor deveni sclavi, nu vor mai îndrăzni să se revolte şi să ceară socoteli”.
În sfârşit — repetăm — din clipa în care cel torturat torturează la rândul lui, calitatea lui de victimă dispare. Nimeni nu va mai mărturisi pentru că toţi au fost legaţi între ei prin tortură. Nu există vreun deţinut din timpul „fenomenului Piteşti” (în afară de cei care au murit sub tortură) care să nu fi săvârşit ceea ce i se cerea, altfel nu putea scăpa. Or, în faza ultimă a reeducării i se cerea să-şi tortureze cel mai bun prieten. E drept că au existat cazuri, extrem de rare, în care, din necesităţi de anchetă, un deţinut sau altul a fost smuls din reeducare, dus la Bucureşti şi ţinut acolo, în anchetă, până când procesul de reeducare s-a încheiat. Dar dintre cei care au rămas la Piteşti, nimeni n-a putut ieşi cu mâinile curate. De aceea e bine, înainte chiar de a trece la descrierea celor petrecute la Piteşti, să se înţeleagă că de această experienţă — una din cele mai neomeneşti din câte au fost vreodată înregistrate într-o posibilă antologie a sadismu1ui — nu pot fi acuzaţi decât cei care au iniţiat-o : autorităţile comuniste, pe de o parte, în frunte cu Nikolski, primii executanţi, pe de alta, grupul de vreo douăzeci de deţinuţi, în frunte cu Eugen Ţurcanu, care au început să tortureze, fără a fi fost ei înşişi torturaţi mai înainte (3). Pe toţi ceilalţi, deveniţi chiar călăi după ce au fost victime, cine poate avea dreptul să-i judece ?
Astfel, un student din Timişoara care era, după spusele profesorilor şi colegilor săi, nu numai un foarte bun violonist, nu numai un fin literat (putea să recite pe dinafară din Saint-John Perse), dar şi o natură sensibilă, aproape feminină, de o extremă curăţenie sufletească, după reeducarea de la Piteşti a ajuns printre cei mai aprigi torţionari şi a fost condamnat la moarte în procesul Ţurcanu. Mama lui auzise că băiatul s-a purtat admirabil în închisoare — şi c-ar fi fost omorât tocmai din cauza dârzeniei şi demnităţii lui. În toată suferinţa ei, atâta mângâiere avea. Până ce, într-o zi, cineva i-a spus adevărul, sau o parte din el. De atunci femeia nu mai făcea decât să umble din casă-n casă, căutând foşti puşcăriaşi, sperând nebuneşte că într-o zi un om îi va spune că nu e adevărat.
Şi ar fi trebuit să se găsească cineva, nu s-o mintă, ci să-i arate că, o dată depăşite anumite limite ale suferinţei, omul nu mai poate continua a fi un om. Orice ar deveni atunci, tot victimă rămâne. Judecata se opreşte pe pragul acesta al inumanului care a fost Piteştiul reeducării chiar şi pentru victimele devenite călăi. În schimb, cei care au iniţiat experienţa, autorităţile comuniste şi primii executanţi, poartă răspunderea pentru toţi ceilalţi.
Pe toţi aceştia trebuie să-i numim înainte de a începe descrierea reeducării de la Piteşti.
De partea autorităţilor comuniste. Mai întîi Nikolski, comandant suprem al Securităţii până prin 1960—1962 şi, după toate mărturiile, cel mai cumplit torţionar al acelor vremi. Cu cei doi adjuncţi ai săi : colonelul Dulgheru şi colonelul Sepeanu. Acesta din urmă a fost pe front în Rusia şi ar fi fost demascat c-ar fi împuşcat acolo comunişti. Condamnat şi reabilitat, el a fost responsabil de încercarea extinderii experienţei de la Piteşti la închisoarea-spital de la Târgu-Ocna.
Aceştia la Bucureşti. La Piteşti, în primul rând directorul, căpitanul Dumitrescu. Printre „civilii” din oraş avea reputaţia unui om foarte fin şi lumea se chiar mira că un om atât de delicat, bun dansator, elegant, chipeş, jucând bine bridge, avea o funcţie atât de incompatibilă cu firea lui... sensibilă. După ce reeducarea a luat capăt la Piteşti, Dumitrescu a fost transferat la închisoarea Mărgineni. Asupra a ceea ce s-a întâmplat ulterior, circulau în închisori zvonuri nesigure. Astfel, după un an sau doi de la procesul lui Ţurcanu, prezenţa lui Dumitrescu ar fi fost semnalată în închisoarea de la Văcăreşti. Unii spun că l-ar fi auzit ţipând în celulă : — Să ştiţi că toate se plătesc pe lumea asta ! Apoi nu i s-a mai aflat urma şi nici nu s-a auzit de vreo sentinţă de condamnare privindu-1. Să fi fost suprimat ca unul ce ştia prea multe?
Mai era, tot la închisoarea Piteşti, locotenentul politic Marina. Pentru el, şedinţele de tortură constituiau o adevărată hrană sufletească. Stătea cu orele la vizetă şi se desfăta mai ales la şedinţele de blasfemie anti-creştină. Nici de el nu se mai ştie nimic, după transferul lui la închisoarea din Braşov.
Trimis direct de la Ministerul de Interne la Piteşti spre a recruta deţinuţi reeducaţi pentru Canal, colonelul Zeller, din direcţia generală a penitenciarelor, era îmbrăcat în uniformă de miliţie deşi aparţinea Securităţii. După dizgraţia Anei Pauker, s-ar fi sinucis, alegând un cimitir spre a-şi trage un glonte în cap.
De partea deţinuţilor : Eugen Ţurcanu. Cei care l-au cunoscut îl caracterizează mai ales prin spiritul demoniac, o inteligenţă ieşită din comun şi dorinţa de afirmare prin toate mijloacele. Încă din liceu, Ţurcanu caută să-şi satisfacă voinţa de putere şi grupările de tineret legionar i se par cele mai apte pentru scopul pe care, conştient sau nu, îl urmăreşte. Face deci parte, prin 1940—1941, din Frăţiile de Cruce. Foarte puţin timp, deoarece, imediat ce legionarii intră în ilegalitate, rupe orice legătură cu ei : n-are nici o vocaţie de a înfrunta persecuţiile. Dimpotrivă, imediat după 23 august, Ţurcanu este printre primii care se înscriu în partidul comunist. Foarte bun student la Drept, el este unul dintre agitatorii de mase ai partidului, foarte bine văzut de orga¬nele locale, iar în 1948 devine membru în biroul judeţean de partid din Iaşi. Trimis la Bucureşti la o şcoală de diplomaţi, se face remarcat nu numai prin studiile excelente, dar şi prin rolul de informator pe care şi-1 asumă cu entuziasm. Se pare că doi studenţi de la Drept au fost obligaţi să părăsească Universitatea din pricina denunţurilor sale : filozoful de mai târziu, Titus Mocanu şi scriitorul Aurel Pintilie. Dar cariera lui Ţurcanu ce se anunţa strălucitoare — era programat să fie trimis la Berna — este curmată brusc printr-o întâmplare care nu numai lui ii va schimba soarta. În Frăţiile de Cruce, Ţurcanu cunoscuse pe Bogdanovici, legionar ce-şi continuase activitatea politică şi în ilegalitate, din care pricină nici nu-şi terminase studiile (nu e sigur nici măcar că-şi trecuse bacalaureatul, cu toate că era mai în vârstă). În 1945, Bogdanovici, care conducea Centrul studenţesc din Iaşi, îşi amin¬teşte de un fost frate de cruce pe care-1 cunoştea din liceu : Ţurcanu. Convocat, acesta îi spune categoric c-a intrat în partidul comunist şi nu mai vrea să ştie de trecut. Şi adaugă că nu-i dă pe mâna poliţiei cu condiţia ca legionarii să nu pomenească de el, niciodată. Convenţia este respectată şi de Bogdanovici şi de aceia din jurul lui care ştiau de existenţa lui Ţurcanu. După ce legionarii din centrele studenţeşti Bucureşti, Cluj, Iaşi, Timişoara sunt arestaţi la 15 mai 1948, într-una din acele mari nopţi poliţieneşti când dubele circulau de-a lungul României până în zori, unul dintre tinerii de la Centrul Studenţesc Iaşi mărturiseşte însă la Securitate, sub tortură, că la o întâlnire cu Bogdanovici, prin 1945—1946, ar fi luat parte şi Ţurcanu. Şi e de-ajuns ca acesta să fie arestat şi închis la Suceava, pentru a fi implicat în procesul lotului Bogdanovici. Ţurcanu nu va uita şi nu va ierta: Bogdanovici va muri, chinuit de el, în timpul reeducării de la Piteşti.
La Suceava, unde este cunoscut şi de partid şi de Securitate, se manifestă faţă de Ţurcanu o deosebită bunăvoinţă. Nu este pus cu ceilalţi deţinuţi, are celulă separată, este utilizat ca planton, i se promite că la proces i se vor da circumstanţe atenuante şi o condamnare uşoară, cu suspendarea pedepsei, în aşa fel încât să-şi poată relua cât mai repede, desigur nu chiar la acelaşi nivel, activitatea de membru de partid, în libertate. În acest timp, în închisoarea de la Suceava se desfăşoară un fel de acţiune de reeducare, însă pe cale cu totul paşnică. Bogdanovici, care-şi face tot felul de procese de conştiinţă pentru că a implicat sumedenie de oameni, acceptă propunerea de a citi colegilor săi de detenţie cărţi marxiste, de a face un fel de îndoctrinare ideologică în celulă. Unii studenţi îl urmează, alţii îl declară trădător. Ţurcanu nu ia parte la acţiune. E planton pe culoar şi urmăreşte de acolo ce se petrece în celulă, informând probabil auto¬rităţile asupra felului în care se desfăşoară experienţa. Procesul lotului Bogdanovici nu este însă judecat de comunişti, ci de vechi magistraţi militari, aceiaşi poate care-i judecaseră mai înainte pe comunişti şi care acum se străduiau să dobândească state de serviciu cât mai bune pentru a fi menţinuţi de noul regim. Aşa încât, dau sistematic maximum de pedeapsă la articolul prevăzut. Astfel, Bogdanovici este condamnat la 25 de ani muncă silnică, iar Ţurcanu la 7 ani închisoare corecţională. Toate speranţele lui de a se reabilita rapid se năruie. Introdus în celulă cu ceilalţi, Ţurcanu se integrează grupului lui Bogdanovici, devenind chiar un fel de adjunct al său în reeducare marxistă, pe care acesta o con¬tinuă, ca să nu se spună că fusese oportunist şi începuse această acţiune doar pentru a primi o pedeapsă mai uşoară. Ţurcanu nu se poate însă mulţumi cu un rol de adjunct. În discuţii se distinge printr-o intransigenţă inter¬pretativă, devenind cel mai leninist din grup şi atacându-1 nu o dată pe Bogdanovici pentru interpretările sale oportuniste, kauţkiste. Merge mai departe şi pune sub semnul îndoielii sinceritatea reeducării lui Bogdanovici, începând să-şi alcătuiască propriul său grup. La Suceava era penitenciar în aşteptarea judecăţii, sau închisoare disciplinară cu celule indi¬viduale pentru cei care, în alte închisori, se dovediseră irecuperabili. (Aici a murit cel mai eroic „turnător” din România, Luca Damaschin. Doi ani simulase a fi informatorul colonelului Koller, pentru a salva de la moarte — dându-le suplimente de mâncare în calitatea lui de planton —, cât mai mulţi deţinuţi de la Aiud. Descoperit, el a fost transferat, disciplinar, la Suceava).
De la Suceava, tot grupul Bogdanovici este deci îmbarcat într-o zi pentru a fi dus într-o închisoare de execuţie şi, în tranzit, se opreşte la Jilava. Aici, Ţurcanu dispare pe mai multe zile. La întoarcere, pretinde c-a fost la o anchetă suplimentară. De fapt, fusese dus la Ministerul de Interne pentru întrevederi directe cu Nikolski, spre a pune la punct un alt stil de reeducare. Ţurcanu avea, încă de la Suceava, vreo zece studenţi cu totul devotaţi lui şi gata să treacă la acţiune. Împreună cu alţii, recrutaţi la Jilava, Ţurcanu alcătuieşte organizaţia O.D.C.U. (Organizaţia deţinuţilor cu convingeri comuniste), despre care nici un deţinut, în afară de cei care o alcătuiau, nu ştia nimic. Din O.D.C.C. făceau parte vreo douăzeci de tineri. Iată numele celor mai cunoscuţi dintre ei : Popa Alexandru, zis Popa Ţanu, adjunctul lui Ţurcanu, student la agronomie, la Iaşi, a fost una din cele mai fioroase figuri ale reeducării, şi a condus, câtva timp, reeducarea la Gherla. Printr-un concurs de circumstanţe asupra cărora vom reveni, a scăpat de condamnarea la moarte şi trăieşte în pace în România. Alţii: Livinski, Mărtinuş, Titus Leonida, Nuţi Pătrăşcanu, Fuchs, Steier, erau legionari, dar şi naţional-ţărănişti şi sionişti.
De la Jilava, acest grup, împreună cu alţi studenţi veniţi din Timişoara şi din Cluj, este îndreptat spre Piteşti, unde sunt reuniţi studenţii — printre ei se mai rătăciseră câţiva elevi sau muncitori — care nu-şi trecuseră încă diploma. Cei cu diplomă sau licenţă erau trimişi la Aiud, scăpând astfel de reeducare, în clipa aceea însă, nimeni printre deţinuţi, în afara grupului lui Ţurcanu, nu ştia ce se pregăteşte la Piteşti şi nici ce înseamnă reeducarea. Cel mult dacă cei sosiţi de la Suceava pot să creadă c-ar fi o reeditate a tentativei lui Bogdanovici. De fapt, până în ziua de 6 de¬cembrie 1949, nici un deţinut de ia Piteşti nu ştia ce-1 aşteaptă.
*
Dumitru Bacu explică astfel de ce a fost aleasă pentru experienţă închisoarea de la Piteşti :
„Situată în afara oraşului, spre partea de nord-vest, în apropierea unui pârâu şi departe de orice altă locuinţă, oferea un mediu foarte prielnic pentru schingiuiri, nici un strigăt neputând fi auzit de cineva. În acest «centru» ideal pentru experienţă au fost adunaţi toţi studenţii arestaţi până în toamna lui 1948”.
Studenţii — relatează mai departe Dumitru Bacu — erau împărţiţi în patru categorii. În prima categorie intrau cei reţinuţi fără sentinţă judecătorească (ceea ce nu-i împiedica să facă şase până la şapte ani închisoare). În a doua se aflau cei condamnaţi pentru delicte minore : nedenunţare, favorizare, simplă suspiciune, pedepsele variind între trei şi cinci ani închisoare corecţională. A treia categorie era formată de elementele condamnate cu o oarecare justificare juridică, încadrate în delictul de „uneltire împotriva ordinii sociale”, cu pedepse de la opt la cincisprezece ani temniţă grea. Marea majoritate a studenţilor de la Piteşti făcea parte din această categorie. În sfârşit, în ultima intrau cei condamnaţi de la zece până la douăzeci şi cinci de ani muncă silnică : şefi de grupuri, personalităţi din lumea studenţească cu o influenţă activă asupra celor din jurul lor. După Dumitru Bacu, împărţirea pe categorii avea drept scop să izoleze pe şefi de categoriile minore, care astfel erau mai susceptibile de a ceda presiunilor. Izolarea din interior trebuia sa fie dublată şi printr-o izolare totală faţă de exterior. Astfel, la începutul lui 1949, pachetele cu alimente şi corespondenţa cu familia au fost suprimate. În plus :
„Teroarea gardienilor s-a accentuat. Schingiurile în beciul închisorii au devenit frecvente, pentru motive deseori inventate. Ameninţările cu subînţeles greu de ghicit, vizitele dese ale directorului şi ale ofiţerilor politici prin celule, percheziţiile inopinate la orice oră din zi şi din noapte, interzicerea activităţii de orice natură sub pedepse straşnice, au fost indiciile schimbărilor care trebuiau să intervină nu peste mult”.
De la cartea lui Dumitru Bacu să ne întoarcem spre „dosarul” sosit de la Bucureşti, căruia îi suntem mereu tributari. În închisoarea de la Piteşti, în care conducerea, în frunte cu directorul Dumitrescu şi cu locotenentul politic Marina, a primit ordine stricte de la Bucureşti, iar gardienii ştiu că vor avea a asculta cu stricteţe pe Ţurcanu, pe la jumătatea lunii noiembrie 1949, se petrece un transfer. Cincisprezece deţinuţi dintre cei mai refractari sunt culeşi din celulele lor şi adunaţi în Camera 4 Spital, destinată iniţial bolnavilor şi aleasă pentru prima experienţă din cauza relativei ei izolări de celelalte celule. Printre aceşti ireductibili, mulţi legionari desigur, dar şi elemente neavând nimic de a face cu Legiunea, ca de pildă, Sandu Angelescu, din Timişoara, arestat pentru a fi făcut parte dintr-o organizaţie regalistă şi care este ales şef al Camerei 4 Spital. Ajunşi acolo, cei cincisprezece studenţi găsesc, instalaţi de câteva zile, spun ei, pe alţi cincisprezece — de fapt, grupul lui Ţurcanu — care-i primesc ca pe nişte fraţi. Celula este alcătuită dintr-un prici care merge de la un capăt la celălalt, doar într-un singur loc e un pat care i se dă lui Sandu Angelescu, ca şef al camerei. Timp de două săptămâni, fiecare din grupul Ţurcanu se leagă în mod special de unul dintre noii deţinuţi. Ţurcanu însuşi îl alege pe Sandu Angelescu, un tânăr de o intransigenţă morală exemplară. Camaraderia este generală, nici o notă falsă, o totală identitate de vederi, o neştirbită opoziţie faţă de regimul comunist. Într-o astfel de atmosferă, tinerii care n-au încă o şcoală a prudenţei în închisoare, îşi deschid repede sufletele şi spun multe lucruri pe care reuşiseră să le ascundă în timpul anchetei, îşi manifestă îngrijorarea pentru cei lăsaţi în libertate, analizează, împreună cu noii lor prieteni, precauţiile pe care cei din afară vor trebui să le ia pentru a nu fi, la rândul lor, arestaţi, îşi comunică gândurile cele mai intime. S-ar spune că această Cameră 4 Spital e un fel de laborator al rezistenţei morale, al inflexibilei determinări.
Până în dimineaţa de 6 decembrie 1949, de Sfântul Niculae, când se deschide prologul experienţei de la Piteşti. În dimineaţa aceea, gardianul, după ce aduce mâncare, se adre¬sează şefului camerei, lui Sandu Angelescu :
— Ce-i, mă, cu puloverul ăsta verde ? Şi aici faci pe legionarul ?
Sandu Angelescu răspunde :
— N-am fost niciodată legionar şi nici măcar n-am fost acuzat de a fi fost aşa, ceva. Sunt arestat ca membru al tineretului regalist şi acesta este puloverul cu care am fost arestat.
Gardianul insistă :
— Scoţi imediat puloverul!
Sandu Angelescu încearcă să parlamenteze, începuse să fie frig. Căzuse chiar puţină ninsoare. Celulele, bineînţeles, nu erau încălzite. Dacă dădea puloverul, rămânea doar în cămaşă. Insensibil la orice fel de argument, gardianul vociferează. Până la urmă, Sandu Angelescu cedează, scoate puloverul şi i-1 întinde. Iar în timp ce acesta trage, de pe culoar, zăvorul, Sandu Angelescu îl înjură. În clipa aceea, Ţurcanu, cel mai bun prieten al său din celulă, confidentul de două săptămâni de zile, mai mult decât un prieten, un frate, se repede asupra lui, îi trage o palmă — avea o palmă năpraznică şi o carură fizică extraordinară — şi ţipă :
— Cum îndrăzneşti, banditule, să înjuri un gardian !
Stupoare în celulă. În secunda aceea de tăcere uimită, ca la un semnal, fiecare dintre reeducatorii lui Ţurcanu se aruncă asupra prietenului cel mai bun de până atunci şi se încinge o bătaie generală.
Pe celular se auzeau vacarm, ţipete, deodată un zgomot de geam spart. Un zăvor care se trage — mai precis un lanţ de fier cum erau pe atunci la uşile celulelor. O tăcere de mormânt. Apoi, din nou, urlete îngrozitoare. Ce se întâmplă înlăuntru ? La un moment dat, cum cei noi veniţi păreau mai tari decât reeducatorii — cu excepţia lui Ţurcanu — acesta îşi scoate bocancul şi-1 aruncă în geam. Atunci se deschid imediat uşile şi intră vreo zece gardieni în frunte cu căpitanul Dumitrescu şi cu locotenentul Marina. Căpitanul Dumitreseu ţipă :
— Ce se întâmplă aici, mă ? Unde vă treziţi ? Ce-i gălăgia asta ? Cine-i şeful camerei ?
Sandu Angelescu înaintează :
— Îmi daţi voie să vă raportez, Domnule Comandant, stăteam în această cameră liniştiţi până ce un grup de deţinuţi, conduşi de Ţurcanu, pe care i-am găsit în această cameră acum două sâptămâni, s-au năpustit asupra noastră şi au început să ne lovească.
Şi căpitanul Dumitrescu, făcându-se că e furios :
— Aşa ? Care eşti tu ăla de te cheamă Ţurcanu ? Ia să te văd eu la faţă ? Ce crezi tu, mă, că aici eşti acasă, pe moşia lui tat-tu ?
Iese din rând Ţurcanu :
— Îmi daţi voie să vă raportez, Domnule Comandant, noi suntem aici un grup de tineri reeducaţi care-am făcut o organizaţie, organizaţia deţinuţilor cu convingeri comuniste, O.D.C.C, şi am propus acestor bandiţi să renunţe la atitudinea şi la activităţile lor criminale şi să se alăture organizaţie noastre. Atunci ei au sărit asupra noastră şi au început să ne lovească. Iată adevărul, Domnule Comandant !
Bineînţeles totul fusese aranjat dinainte. Nu numai la Ministerul de Interne unde Ţurcanu fusese dus de la Jilava, spre a discuta direct cu Nikolski, dar şi, pentru stabilirea desfăşurării primei operaţii, la Piteşti. Ţurcanu fusese chemat, cu o zi înainte, la o anchetă de unde se întorsese foarte trist şi simulase c-a fost bătut. În zadar încerca acum Angelescu să restabilească adevărul. Căpitanul Dumitrescu nu mai voia să audă de nimic.
— Ia ieşiţi pe culoar, voi ăştia refractari reeducării. Dezbrăcaţi-vă la piele.
Deţinuţii, în pielea goală, au fost obligaţi să se întindă pe culoar, direct pe ciment şi timp de peste o jumătate de oră au fost bătuţi aşa cum se toacă bucăţi de carne, de către gardieni înarmaţi cu răngi de fier şi cu bâte. După care, trupurile lor însângerate au fost târâte înapoi în celulă şi puse la dispoziţia reeducatorilor care asistaseră la spectacol. Decalajul de forţe astfel obţinut era zdrobitor. Reeducarea putea să înceapă.
*
Reeducarea avea patru faze. De-a lungul primei, denumită demascarea externă, deţinutul trebuia să-şi arate lealitatea faţă de partid şi de organizaţia O.D.C.C, spunând tot ce ascunsese la anchetele de la Securitate, denunţând toate legăturile pe care le păstra în afara închisorii, ca şi complicităţile de care beneficiase. În cursul acestor demascări externe, ale căror rezultate erau înaintate Ministerului de Interne, s-a aflat mai mult decât în toate anchetele de până atunci de la Securitate. Declaraţiile erau făcute mai întâi verbal, chiar sub schingiuire, apoi scrise pe o placă de săpun, verificate de cineva din comitetul de reeducare, deseori de Ţurcanu însuşi, în sfârşit, trecute pe hârtie, semnate de declarant şi trimise la Interne.
A doua fază, demascarea internă, dădea şi ea rezultate excepţionale pentru Securitate. Studentul schingiuit trebuia să demaşte pe aceia care-1 ajutaseră să reziste în interiorul închisorii: fie printre ceilalţi deţinuţi (cei care-1 îmbărbătaseră sau îl puseseră în gardă să fie prudent), fie din administraţia închisorii: un anchetator mai binevoitor, un miliţian care-i făcuse vreo favoare în timpul executării pedepsei.
Primele două faze aduceau deci servicii directe, concrete, Securităţii, îngăduindu-i să opereze o serie de arestări în afara închisorii şi să elimine din administraţia închisorii elementele mai blânde. Securitate obţinea astfel un supliment de anchetă care n-ar fi putut niciodată fi dus la bun sfârşit prin metodele clasice de tortură. Celelalte două faze ale reeducării urmăreau un alt scop : anihilarea morală a deţinutului, distrugerea personalităţii sale. Experimentul aparţine, de data aceasta, patologiei mintale.
Astfel se trece la faza a treia, demascarea morală publică, în cursul căreia deţinutul e nevoit să calce în picioare tot ce are mai sfânt şi, în primul rând, familia, Dumnezeul — dacă 8 credincios, soţia sau iubita, prietenii, pe el însuşi. Trecutul fiecăruia este analizat punct cu punct, pe temeiul lui trebuie inventată versiunea cea mai monstruoasă cu putinţă. Tatăl: spre pildă, trebuie să apară ca un escroc, un bandit, un şperţar. Cum printre deţinuţi se aflau mulţi băieţi de la ţară — şi deci şi fii de preoţi — aceştia din urmă sunt puşi să descrie cu lux de amănunte scenele erotice la care s-ar fi dedat tatăl lor, chiar în altar, să spunem, pe când pregătea cuminecătura. Iar mama e arătată ca o prostituată, deţinutul fiind pus să inventeze, cât mai detaliat, scenele la care ar fi asistat chiar el. Despre el însuşi, deţinutul trebuie, în sfârşit, să închipuie cele mai rafinate perversităţi. Nimeni nu scapă până nu acoperă cu noroi, în public, izvoarele vii ale vieţii lui, până ce din trecut n-a dispărut ultima fărâmă de care s-ar putea agăţa apoi spre a-şi reconstitui personalitatea. Şi numai atunci când dărâmarea îi apare lui Ţurcanu ca definitivă, când deţinutul este considerat demn de a intra în O.D.C.C., intervine a patra fază şi ultima condiţie pentru a răpune orice speranţă a unei întoarceri înapoi: reeducatul e pus să conducă procesul de reeducare al celui mai bun prieten al său, schingiuindu-1 cu mâinile lui şi devenind, astfel, la rîndul lui, călău.
Tortura este cheia reuşitei. De-a lungul tuturor acestor faze, confesiunile erau regulat întrerupte de torturi. Orice ai fi spus, oricât de multe infamii ai fi inventat, Ţurcanu nu era niciodată mulţumit. De tortură, nu puteai scăpa. Era doar posibil, acuzându-te de cele mai mari mârşăvii, să scurtezi perioada schingiuirii. Au fost studenţi torturaţi două luni de zile, alţii, mai cooperativi, doar o săptămână. O singură excepţie, poate nici ea absolută, de la această regulă : grupul O.D.C.C. cu care pornise Ţurcanu la drum. Dar s-a întâmplat ca şi unora din aceşti cincisprezece-douăzeci de colaboratori devotaţi Ţurcanu să le reproşeze lipsa de vigilenţă, pactizarea cu cei în curs de reeducare şi să-i treacă prin câteva zile de tortură. Pe măsura izbânzii sale, Ţurcanu nu voia să împartă cu nimeni gloria de a fi iniţiatorul experienţei şi arunca, din când în când, suspiciuni asupra celor care-1 urmaseră dintru început, pentru a rămâne singurul nepătat, singurul puternic. De fapt, puterea lui era nelimitată şi creştea pe măsură ce putea contempla răul săvârşit şi neputinţa victimelor. Toţi deţinuţii erau obligaţi să-i spună domnule Ţurcanu şi să i se adreseze cu Dumneavoastră. El îşi păstra privilegiul de a le spune „mă”. In închisoarea de la Piteşti, dispunea de puteri discreţionare. Putea deschide uşa de la celulă şi cere gardianului să-i aducă „pe banditul cutare din camera cutare”. Avea evidenţa întregii închisori şi cunoştea clementele cele mai refractare. Gardianul îi spunea tot Domnule Ţurcanu şi îi răspundea respectuos. După câtva timp de la începutul experienţei, Ţurcanu îşi alcătuise echipe mici de reeducare, ce acţionau în diferite celule şi el se plimba în inspecţie. Cu cât creştea numărul reeducaţilor, cu atât Ţurcanu se simţea mai tare, şi pe măsură ce această putere creştea, înnebunea mai mult, schingiuia, dar şi ucidea cu mâinile lui.
Tortura nu consta, bineînţeles, în bătăi. Bătăi au fost totdeauna la Securitate. Şi nu numai bătăi. Au fost puşi oameni la rotativă li s-au răsucit mâinile, au fost bătuţi la tălpi, până când nu mai puteau pune piciorul pe părnânt, dar, toţi cei care au trecut prin aceste chinuri spun că erau floare la ureche pe lângă cele imaginate de Ţurcanu. În primul rând, pentru că în cursul reeducării trăiai în celulă cu anchetatorul, care nu-ţi dădea o clipă răgaz. Noaptea puteai dormi, e drept, dar numai pe spate, complet gol, cu mâinile întinse deasupra păturii. Iar dacă, prin somn, făceai o mişcare, sau încercai să te întorci pe o parte, erai lovit direct în cap cu bila de un reeducator care făcea de planton.
Una din torturile cele mai clasice — aparent simplă, în fapt buimăcitoare — era aşa-zisa “intrare şi ieşire din şerpărie în zece secunde”. Pentru cititorii care nu cunosc limbajul închisorilor, să reamintim mai întâi ce sunt “şerpăria” si „broscăria”. Într-o celulă din cele mari se aflau de obicei două priciuri (adică două paturi de lemn mergând de la un perete la altul şi pe care oamenii dorm ca sar-delele). Cele mai deseori priciurile aveau două niveluri — parter şi etaj — şi erau simetrice, deci era ca şi cum ar fi fost patru priciuri într-o cameră. Cum camerele erau, în general, supraaglomerate, unii deţinuţi intrau sub prici şi dormeau direct pe ciment. De aici termenul de „şerpărie”: te strecurai sub prici ca un şarpe şi acolo nu puteai sta decât întins. In spaţiile dintre priciuri era broscăria. Acolo stăteau oamenii ca broaştele, înghesuiţi pe ciment, dar totuşi mai bine ca în şerpărie, neavând deasupra capului un prici care să-i împiedice să facă orice mişcare. Un om proas¬păt sosit într-o astfel de cameră ticsită şi negăsind nici un loc, intra mai întâi la şerpărie, trecea, când putea, la broscărie şi numai apoi ajungea, într-o bună zi, pe prici. În ce consta „intrarea şi ieşirea de la şerpărie în zece secunde” ? Te aruncai pe burtă şi în zece secunde trebuia să fi ieşit de acolo şi să te prezinţi în poziţie de drepţi în faţa lui Ţurcanu. Apoi din nou în şerpărie şi din nou în faţa lui Ţurcanu, tot în zece secunde, de vreo sută de ori. Când ieşeai de sub şerpărie erai bătut cu obiecte metalice sau cu cureaua până la sânge. Şi iar trebuia să pătrunzi în şerpărie, de data asta în cinci secunde, deoarece timpul se scurta pe măsură ca deţinutul obosea. Au fost perioade când „intrarea şi ieşirea din şerpărie”, cu torturile intercalate, durau în mod neîntrerupt câte şase ore în şir. Dacă vreunul cădea şi-şi pierdea cunoştinţa, se arunca peste el o găleată cu apă şi imediat ce-şi revenea, operaţia reîncepea. Unul dintre primii reeducatori din grupul lui Ţurcanu, Nuţi Pătrăşcanu, era acela care atunci când un tânăr cădea într-o astfel de comă, îi lua pulsul pentru a vedea dacă e sau nu în primejdie de moarte şi comanda reluarea operaţiei.
Dar chiar dacă era cea mai epuizantă, „intrarea şi ieşirea din şerpărie” nu era şi cea mai groaznică dintre torturi. A fost practicată toată gama — posibilă şi imposibilă — a torturilor: diferite părţi ale corpului erau arse cu ţigara, au fost deţinuţi cărora li s-au necrozat fesele şi le-au căzut cum cade carnea de pe leproşi. Alţii au fost obligaţi să mănânce o gamelă de fecale şi după ce o vomau li se înfunda voma în gât.
Imaginaţia delirantă a lui Ţurcanu se dezlănţuia mai ales atunci când avea de-a face cu studenţi care credeau în Dumnezeu şi se străduiau să nu se renege. Astfel, unii, erau „botezaţi” în fiecare dimineaţă : scufundaţi cu capul în hârdăul cu urină şi materii fecale, în timp ce ceilalţi în jur psalmodiau formula botezului. Acesta dura până ce apa făcea bulbuci. Când deţinutul recalcitrant era pe punctul de a se îneca, era scos, i se dădea un scurt răgaz să respire, apoi era scufundat din nou. Unul dintre aceşti „botezaţi” căruia i se aplicase sistematic tortura, ajunsese la un automatism care 1-a ţinut vreo două luni de zile: mergea în fiecare dimineaţă şi-şi băga singur capul în hârdău, spre hazul reeducatorilor.
Cât despre studenţii în teologie, ei erau obligaţi de Ţurcanu să oficieze în slujbele negre pe care le regiza mai ales în săptămâna Paştelui şi-n noaptea Învierii. Unii făceau pe ţârcovnicii, alţii pe preoţii. Textul liturghiei lui Ţurcanu era, bineînţeles, pornografic, parafrazând, la modul demonic, textul original. Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu era numită „marea curvă”, Isus „idiotul care a murit pe cruce”. Studentul în teologie căruia îi revenea rolul preotului era dezbrăcat în pielea goală, apoi acoperit cu un cearceaf mânjit cu fecale, de gât i se atârna un falus făcut din D.D.T.. pâine şi săpun. In noaptea învierii din 1950, deţinuţii în fază de reeducare de la Piteşti au fost obligaţi să treacă prin faţa unui atare „preot” să sărute falusul şi să spună „Hristos a înviat”. Ţurcanu observa mimica fiecăruia, şi dacă unul dintre cei care se declaraseră reeducaţi, care-şi denunţaseră toţi prietenii şi cunoscuţii, care descriseseră cum se culcaseră cu mamele lor sau cum îşi violaseră surorile, avea acum o clipă, totuşi, de ezitare, dacă se simţea că are o strângere de inimă în acest moment al blasfemiei, atunci izbucnea :
— Ah, banditule, va să zică ţi se pare că profanezi, mai sunt în tine rămăşiţe din edu¬caţia ta mârşavă ! Ia să treci din nou prin toate fazele. Ceea ce te-a făcut să tremuri acum, te-a împiedicat să faci şi demascarea internă şi demascarea externă cum ar fi trebuit. Vei relua de la capăt întreaga reeducare.
De ce studenţii de la Piteşti nu se sinucideau decât să suporte acest infern cotidian care ducea, în orice caz, la distrugerea lor psihică, la anularea statutului lor de oameni ? Răspunsul e simplu : nu se sinucideau pentru că n-aveau cum. În celulă nu dispuneau de nici un obiect metalic. De nici un cuţit, de nici o furculiţă. Mâncarea din gamelă erau obligaţi s-o apuce cu gura, ca porcii în troacă. Lingurile, tacâmul, deveneau o favoare acordată numai reeducaţilor transformaţi în torţionari. Evident că acest mod de a se alimenta nu reprezenta doar o precauţie împotriva sinuciderilor, ci făcea parte din sistemul de degradare generală. Dumitru Bacu dă următoarele detalii în cartea sa despre Piteşti :
„Studenţii erau obligaţi să mănânce «porceşte», adică servindu-se numai de gură. Studentul trebuia să se aşeze în genunchi, cu mâinile la spate, sau direct pe brânci, dacă acesta era ordinul şefului de reeducare. Din poziţia aceasta, trebuia să soarbă lichidul fierbinte din gamela pusă în faţa lui. «Bandiţii» nu aveau voie să spele gamela după ce consumau conţinutul. Curăţatul se făcea cu limba, pentru că apa dată în celulă era consumată numai de cei care erau deja reeducaţi. (...) Se aducea de pe coridor de către planloane în ciubere de lemn sau în alte vase, evitându-se bineînţeles orice vas casabil care ar fi putut da cuiva un mijloc de sinucidere”.
Că astfel de metode urmăreau înainte de toate umilirea victimei, ne mai dă o dovadă — dacă ar mai fi nevoie — tot Dumitru Bacu, semnalând cazul unui student în teologie (desemnat de iniţialele A.O.) obligat să-şi facă nevoile în gamelă şi să primească rnâncareă în ea, fără a avea voie s-o cureţe în prealabil altfel decât tot cu limba.
Încercări de sinucidere au fost totuşi, şi nenumărate. Unii au încercat să-şi sfâşie venele cu dinţii, alţii să-şi strivească capul de perete. În zadar. Erau, în general, surprinşi la timp de reeducatorii însărcinaţi cu supravegherea lor permanentă.
Tot Dumitru Bacu dă cazul studentului N. V. de la Facultatea de Teologie din Timişoara, care, după ce a încercat să-şi taie venele şi n-a reuşit, a profitat de clipa în care s-a adus un hârdău fierbinte cu supă de fasole din care ieşeau aburi şi a sărit de pe priciul de la etaj cu capul direct în hârdău. Spera să aibă arsuri de gradul I. N-au fost decât de gradul III şi, ca pedeapsă, a fost snopit în bătăi până şi-a scuipat plămânii.
Un alt student (C.S.) de la Facultatea de Drept din Cluj a mâncat, pentru a-şi pune capăt zilelor, o jumătate de kilogram de săpun. Dar, deşi săpunul era făcut din reziduuri de petrol, n-a avut nimic.
A existat totuşi un student care a reuşit să se sinucidă. O dată la două săptămâni, nu din considerente de umanitate ci ca să nu se declare vreo molimă în închisoare, deţinuţii de la Piteşti erau duşi la baia care se afla la etajul V. Studentul Şerban Gheorghe, de la Murfatlar, arestat la Bucureşti în 1948, s-a aruncat prin golul din spirala scării şi a murit pe loc. Când a venit iar rândul la baie, peste alte două săptămâni, o plasă fusese întinsă între etaje. Sinuciderea devenea cu neputinţă şi, de fapt, de-atunci încolo, nu se mai ştie de vreun student care să fi izbutit să-şi pună capăt zilelor la Piteşti.
*

Dacă sinuciderile erau excluse, de ucis, în schimb, se ucidea la Piteşti. Cele mai deseori, Ţurcanu era cel care ucidea cu mina lui prin torturi neîndurătoare.
Victima lui privilegiată a fost Bogdanovici, pe care-1 considera responsabil de arestarea lui şi pe care s-a răzbunat însutit. În Camera 4 Spital, Ţurcanu s-a „ocupat” special de Bogdanovici, căruia i-a rezervat cele mai terifiante schingiuiri. I-a zdrobit dinţii, unul câte unul (când a murit nu mai avea nici unul). Timp de trei zile, fără întrerupere, a jucat pe pântecele şi pe pieptul lui, auzind cum îi troznesc şi i se rup oasele. Victima avea o rezistenţă nemaipomenită. Numai după vreo sută de hemoragii interne a fost dus la infirmeria închisorii în comă, cu ruptura pancreasului şi cu intestinul perforat. A mai trăit încă două săptămâni şi s-a stins în Joia Mare 1950, spunînd că se bucură că moare, că suferinţele sale au reprezentat o dreaptă ispăşire a păcatului de a fi acceptat să stea de vorbă cu comuniştii şi să încerce punerea în aplicare a primului plan de reeducare prin citirea de texte marxiste la închisoarea din Suceava. Bogdanovici n-a apucat să fie reeducat, să intre în O.D.C.C, să devină torţionarul altora. Setea de răzbunare a lui Ţurcanu i-a curmat zilele mai înainte.
Aceeaşi răzbunare o proiecta dealtminteri asupra celorlalţi legionari, neiertîndu-le de a fi fost la originea arestării lui. Unuia dintre ei i-a spus odată aproximativ aceste vorbe :
— „Dacă v-am fi spus : care dintre voi vrea să moară, s-ar fi găsit destui nebuni cu educaţia voastră exaltată care ar fi răspuns : «moartea, numai moartea legionară», şi am fi dat naştere altor Nicadori, altor Decemviri,cum au făcut partidele istorice când v-au ucis. Noi facem altceva, noi facem mai bine : vă ucidem moral, să vă fie scârbă de voi înşivă, să nu mai puteţi aştepta nimic, să nu mai puteţi dori biruinţa legionară. Cine dintre voi să dorească aşa ceva ? Pop Cornel ? Mai poate el dori biruinţa legionară ? Ca să vină legionarii din străinătate şi să-i spună, trădătorule? Nu cântaţi voi c-avem doar gloanţe pentru trădători ? Acum nu mai sunteţi decât nişte epave. Iată ce am reuşit. Ceea ce idioţii de liberali şi de ţărănişti n-au putut. Dimpotrivă, ei au făcut din voi nişte martiri. Ia păşeşte tu acum «pe culmi de veac». Să-ţi văd pasul legionar. După ce-ai trecut prin reeducare e imposibil să mai păşeşti cu mândrie. Nu mai poţi avea decât un mers umil, un mers care cere iertare”.
Pop Cornel fusese dintre tinerii cei mai curajoşi. Organizase fuga în străinătate a vreo douăzeci şi cinci de persoane, refuzînd să plece şi el. În Camera 4 Spital rezistase multă vreme la reeducare. După şase săptămâni de tortură nu mai era decât o masă de carne tumefiată în care nu i se mai puteau distinge nasul, ochii, gura. Dumitru Bacu îl întâlneşte mai târziu în închisoarea Gherla, mergînd la baie, şi-i vede pe spate nişte urme ciudate, un fel de brazde verticale de-a lungul spatelui, iar în loc de fese, nişte scobituri. Erau urmele chinurilor de la Piteşti. Prăbuşirea lui Cornel Pop a fost spectaculară. Devenise unul dintre cei mai temuţi torţionari. A fost executat ca reeducâtor.
Altul, dintre cei mai schingiuiţi de Ţurcanu — şi probabil din aceleaşi motive — a fost Costache Oprişan, şeful Frăţiilor de Crace pe întreaga ţară. Fost student în filozofie la Cluj, mai vârstnic (fusese în Germania, unde-1 audiase pe Heidegger), Oprişan fusese apreciat de Lucian Blaga şi de D. D. Roşca, care, deşi nu-1 avuseseră student decât un an, îl consideraseră ca pe unul dintre elementele cele mai dotate. A trecut de mai multe ori prin toate fazele reeducării, de fiecare dată Ţurcanu declarîndu-1 nesincer. În Camera 4 Spital se mai puteau vedea până în 1952 urmele sângelui său, iar Ţurcanu, chinuind odată pe un tânăr din Frăţiile de Cruce îi spusese chiar :
— Vreau să-ţi ţâşnească sângele până-n tavan, să facă acolo uniunea mistică cu sângele lui Oprişan.
Bolnav de oftică, Oprişan a fost scos din sala bolnavilor şi dus într-o celulă de temniţă grea, unde a fost pus să bată cu mâna lui pe un frate de cruce care-l adora şi-1 considera ca pe un fel de zeu. Oprişan nu mai avea decât treizeci şi şapte de kilograme când a murit la Spitalul închisorii Văcăreşti, în 1957, de tuberculoza contractată atunci.
Dar iarăşi nu trebuie să se creadă că torturile şi uciderea erau rezervate legionarilor, că aveau drept scop doar exterminarea unei mişcări politice. Unul dintre cei mai groaznic chinuiţi a fost, de pildă, Sandu Angelescu, arestat ca regalist, şi prin care Ţurcanu şi-a şi început experienţa.
De fapt, Ţurcanu se slujea de cel mai mic prilej pentru a pune în cauză sinceritatea celui care trecea prin reeducare şi a-1 tortura din nou. Astfel, unul dintre cei mai inteligenţi studenţi de la Facultatea de filozofie din Bucureşti, Huică, după ce a rezistat cât a putut, şi-a dat seama că nu e nimic de făcut şi a trecut prin toate fazele reeducării. Deşi sub tortură, nu-şi pierduse probabil simţul humorului. Ajuns la demascarea morală şi în ciuda faptului că inventase tot felul de monstruozităţi, Ţurcanu îl schingiuia mereu. Atunci, dintr-o dată, ca iluminat, a strigat :
— Domnule Ţurcanu, sunt un criminal, un bandit, n-am mărturisit lucrurile cele mai groaznice: am regulat capre, gâşte, curci, raţe... şi enumerarea de animale nu se mai termina. Drept pedeapsă, Ţurcanu 1-a pus să treacă din nou prin toate fazele reeducării, să ia totul de la început. Această izbucnire a lui Huică 1-a costat alte patru săptămâni de torturi. Nu se ştie ce s-a mai ales din el.
Se ştie în schimb că în cursul reeducării au pierit cel puţin cincisprezece studenţi, dintre care :
Nedelcu a murit în postura de crucificat, schingiuit de Ţurcanu, care, constatînd moartea, a bătut în uşă şi a spus gardianului împingînd hoitul cu bocancul:
— Ia-1 pe banditul ăsta : i-a cedat inima.
Gafencu, de la Iaşi, torturat cu patimă sporită din pricina „misticismului” său.
Cantemitr de la Facultatea de chimie din Iaşi, care refuza cu îndărătnicie să-şi denunţe prietenii.
Paul Limberea, din Piteşti şi Gheorghescu care au murit în cursul „demascării externe”.
Să ne mai mirăm că în astfel de condiţii, în afară de cei morţi, reeducaţii au devenit, la rândul lor, reeducatori, adică schingiuitori ? Şi deseori cu atât mai cruzi cu cât fuseseră înainte mai rezistenţi ?
Am văzut cazul atât de clar, în tragismul lui, al lui Cornel Pop. Un alt schingiuitor, dintre cei mai temuţi, era Paul Caravia, student în filozofie de la Bucureşti, unul dintre reeducatorii notorii de la Gherla, care nu şi-a mai putut reveni nici după ce totul s-a terminat şi a continuat şi în afara închisorii meseria de informator. Asumîndu-şi până la capăt noua şi inumana sa condiţie, Caravia a avut, o dată eliberat din închisoare, timpul să organizeze cu vreo douăzeci de oameni un grup de opoziţie, să-i toarne pe toţi, să intre cu ei în puşcărie pentru ca el să fie eliberat după şase luni şi ceilalţi să rămână până la amnistia generală. Acum câţiva ani, Paul Caravia era cercetător în probleme de istoria artelor şi bibliotecar al Institutului de Arhitectură. Nu ştim dacă mai este şi azi.
Alt caz, mult mai complicat : studentul la Medicină, Gheorghe Calciu. Depinde când l-ai cunoscut : înainte de reeducare, după propria sa reeducare, sau după ce întreaga operaţie a luat sfârşit. Înainte de Piteşti, Calciu fusese printre cei mai intransigenţi, după reeducare, dintre torţionarii cei mai înrăiţi, după sfârşitul experienţei, în clipa când se înscena procesul cu ţapi ispăşitori, redevine vechiul om, curajos şi leal. Calciu n-a putut să fie judecat în lotul lui Turcanu, deoarece a anunţat că nu va răspunde la nici o întrebare până când nu va fi adus ca martor la proces adevăratul iniţiator al experienţei, generalul Nikolski.
Dumitru Bacu 1-a văzut la Gherla în propria sa celulă :
„Dintre reeducaţii din celulă, cel mai periculos pe vremea aceea era un fost student în medicină, Calciu Gheorghe, poreclit „eminenţa cenuşie” a directorului Goiciu; Calciu era unul dintre cei mai devotaţi informatori pe care i-a dat reeducarea şi care a luat oarecum locul lui Ţurcanu”.
Dar tot Dumitru Bacu, adăuga câteva pagini mai departe :
„A fost ridicat de la Gherla şi dus la Ministerul de Interne pentru anchetă. La plecare era încă reeducat convins. Nu ştiu cât a rămas aşa, dar peste doi ani exact am avut ocazia într-adevăr unică să aflu despre trecerea lui prin minister şi despre ceea ce i se pregătea, direct de la el. În 1956, într-o celulă din arestul principal al ministerului de pe Calea Victoriei, mai exact în celula care se găseşte în faţa camerei ofiţerului de serviciu sau “şeful arestului” cum i se mai spune, am găsit, tras cu acul în litere Morse, următoarea frază care m-a înfiorat:” Eu Calciu Gheorghe am fost adus aici pentru ca să fiu omorît, nu sunt vinovat”.
N-a fost condamnat la moarte (sau i s-a comutat) şi a fost trimis după procesul său — separat de al lui Ţurcanu şi al lotului său — la secţia de exterminare de la Jilava, faimoasa cameră 53, unde a dovedit că se schimbase integral. S-a purtat, aveau să spună apoi colegii săi de celulă, ca un sfânt cu ei, mergînd până la sacrificiu. În cursul unei epidemii de dezinterie, şi-a tăiat venele pentru a da celor bolnavi să bea sânge. Cind a ieşit din închisoare era profund religios, s-a înscris la teologie şi a ajuns profesor la Seminarul teologic. Predicile pe care le ţinea erau ascultate nu numai de studenţii săi, ci şi de studenţi de la ştiinţele exacte. În 1977, a fost dat afară din postul său de profesor, supravegheat, ameninţat, şantajat ca să se liniştească. Nu s-a liniştit. Ajutat de un grup de credincioşi ce se reuniseră pentru a-1 apăra şi a scrie Patriarhului, Calciu n-a cedat. A fost din nou arestat la 10 martie 1979, condamnat la zece ani închisoare, comutaţi în şapte ani şi jumătate, şi supus unui regim de exterminare în închisoarea de la Aiud (4).
Că şi-au revenit, plătind până la martiraj o vină ce nu fusese a lor, aşa cum a făcut-o părintele Calciu, sau că nu şi-au mai putut niciodată recompune vechea personalitate, fie ajungînd pe pragul nebuniei, fie vegetînd apatic, fie încăpăţânîndu-se în rău ca Paul Caravia, oricare dintre sehingiuiţii-schmgiuitori, dintre reeducaţii-reeducatori, dintre victimele-călăi ar fi putut repeta fraza scrisă în morse de Calciu pe un zid de închisoare : „nu sunt vinovat”. Toţi, în afară de majoritatea celor ce constituiseră primul grup din jurul lui Ţurcanu. Ca să nu mai vorbim de autorităţile comuniste, la toate nivelurile, cărora le incumbă toată răspunderea „reeducării”.
*
Se produsese, de fapt, la Piteşti, o mutaţie a psihismului omenesc. Se născuse un nou tip uman — dacă se mai putea numi astfel — care va deveni o enigmă şi o teroare pentru deţinuţii din închisorile alese pentru extinderea experienţei. Deoarece „insula” Piteşti era menită să devină „arhipelagul” Piteşti.
Până la sfârşitul lui 1950, când Ţurcanu lipseşte o săptămână de la Piteşti — e dus la Bucureşti să discute cu Nikolski modalităţile operaţiei — nimeni în afara „insulei” terorii absolute care era Piteştiul nu ştia ce se petrecuse acolo. Dar o dată cu răspândirea studenţilor reeducaţi la Canal, la Gherla, la Târgu-Oena, la Ocnele Mari, zvonurile încep să circule din închisoare în închisoare asupra apariţiei acestei speţe noi. Nimeni nu înţelege cum s-a putut ivi, dar toată lumea se teme de ea.
Dumitru Bacu povesteşte cum, în 1951 mai întâi, apoi în 1952, deţinuţi veniţi de la Canal în închisoarea în care se afla, şoptesc, avertizează :
„— Feriţi-vă de studenţi ca de Satana ! (...) chiar dacă se prezintă sub masca prieteniei.
Au făcut prea mult rău şi unii continuă să mai facă”.
Dumitru Bacu se miră, se revoltă :
„— De ce vorbeşte toată lumea aşa de studenţi ? Ce s-a petrecut cu ei ca să devină atât de răi ? Doar ştii că altfel au fost înainte”.
Şi interlocutorul său îi răspunde :
„— Nu ştiu şi nici nu vreau să ştiu ce a fost cu ei. îţi spun doar că muşcă rău. Pe furiş. Fereşte-te...”
Avertizat, o dată, de două ori, de trei ori, Dumitru Bacu tot nu înţelege, după cum, multă vreme, nimeni n-a izbutit să priceapă ce se întâmplase.
„Întreaga studenţime era pusă în cauză (...) Şi totuşi oamenii aceştia nu puteau să mintă. Pentru că vorbeau de propria lor persoană, de propria lor suferinţă. (...) Studenţii bat, denunţă, sunt informatorii ofiţerilor politici, măresc normele, chinuiesc pe cei care nu le pot îndeplini...”
Dar, într-o zi, la Gherla, îl avertizează chiar un student :
„— Să vă feriţi de mine ! Eu sunt student. Şi asta trebuie să vă spună mult. Să vă feriţi nu numai de mine, ci de toţi studenţii. Mai ales de cei care vă sunt prieteni”.
Mai mult nu putea să spună nici un reeducat. Singurul care încercase s-o facă, la Gherla, fusese prins şi pedepsit în aşa fel încât nimeni să nu-1 mai imite.
Tot Dumitru Bacu, povesteşte :
„Printre studenţii sosiţi de la Piteşti şi scoşi )a muncă în fabrică, se afla şi unul originar din Ploieşti, Rodaş. La ieşirea din atelier a întâlnit foşti prieteni de activitate, oameni în care avea încredere oarbă. Profitînd de o mică clipă de libertate, a mărturisit unuia dintre ei toată drama Piteştiului, în cuvinte simple şi încercînd să-1 facă să priceapă cât mai repede. Nu avea prea mult timp. Prietenul 1-a ascultat cu atenţie, apoi, surprins de cele auzite, a încercat să verifice autenticitatea întrebînd... pe un alt student în care avea aceeaşi încredere ! Mai degrabă cerea de la acesta in¬firmarea spuselor pentru că de crezut nu putea crede ! Şi într-adevăr, studentul 1-a li¬niştit. „Rodaş este informatorul securităţii şi cele spuse fac parte dintr-un program vast, pus la cale de comunişti pentru compromiterea studenţilor”. Muncitorul a plecat liniştit să se culce. i se luase o piatră grea de pe inimă. Studentul a plecat imediat să raporteze lui Ţurcanu. I se luase şi lui o piatră de pe inimă pentru că se pare că el era însărcinat să-1 supravegheze pe Rodaş. Simplă coincidenţă ! Muncitorul a spus şi altor prieteni să se ferească de Rodaş. Dar acesta nu a mai avut prilejul să se ducă în atelier. A doua zi, într-o celulă de la etajul trei a apărut Ţurcanu. A ordonat tuturor studenţilor să se întoarcă cu faţa la perete. Apoi a făcut pe cineva să intre în celulă. A ordonat din nou studenţilor să revină cu faţa spre uşă. Cineva stătea lingă el, dar nu se putea şti cine pentru că avea capul acoperit cu un sac”.
Când e smuls sacul de pe capul deţinuţi nimeni nu-1 poate identifica :
„Obrazul întreg era numai o rană tumefiată, vânătă. Pete mari de sânge acopereau întreg chipul, prelungindu-se în jos pe haine. Omul se clătina pe picioare abia ţinîndu-se drept. Tremura din tot corpul ca apucat de friguri''.
Şi atunci Ţurcanu spune :
„— Rodaş a vorbit. (...) Eu am urechi peste tot. (...) Este primul caz, altul nu va mai putea fi adus în faţa voastră, pentru că nu va mai trăi”.
Scena a fost repetată în toate celulele cu studenţi. Era încă o metodă inventată de Ţurcanu şi bine pusă la punct la Piteşti. Se numea „asistarea la spectacol”. Ţurcanu observase că pentru cei ce trecuseră prin chinuri, faptul de a asista la schingiuirea altora era deseori mai insuportabilă decât a o suporta ei înşişi, terorizaţi şi de perspectiva de a putea deveni, la cel mai mic capriciu al reeducatorului, din spectator, actor. Era deci normal, din punctul lui de vedere, ca „asistarea la spectacol” să fie inclusă în metodele de reeducare.
*
Să ne întoarcem la Piteşti, unde se pregăteşte extinderea reeducării. Colonelul Zeller (acelaşi care, după dizgraţia Anei Pauker şi a lui Teohari Georgescu, îşi va trage un glonte în cap într-un cimitir) selecţionează pe studenţii ce aveau să fie trimişi la Canal, la brigăzile 13 şi 14 din colonia Peninsula. Un alt grup de treizeci-patruzeci de reeducaţi este expediat la Gherla pentru a experimenta metodele reeducării şi la oamenii în vârstă. Alţii sunt expediaţi la închisoarea de la Ocnele Mari. În sfârşit, tuberculoşii au fost transferaţi la închisoarea-sanatoriu Târgu-Ocna, sub direcţia unui veteran al demascărilor, Nuţi Pătrăşcanu, student în medicină.
Şi pentru că avem pentru prima oară prilejul să constatăm un eşec al reeducării, să nu începem prin Canal, sau prin Gherla, unde experienţa a reuşit, la început, tot atât de bine ca la Piteşti, ci să ne oprim mai întâi la cele două cazuri de oprire forţată a demascărilor.
Primul s-a produs tocmai la închisoarea de tuberculoşi de la Târgu-Ocna. Dat fiind că aici se aflau doar bolnavi în ultimul grad, sau infirmi, nu s-a putut recurge la tortura neîntreruptă — piatră de temelie a experienţei. Ea a fost înlocuită prin camera neagră — fără aer — şi mai ales prin şantajul cu medicamentele care nu puteau fi obţinute decât dacă te supuneai şi-ţi făceai demascarea. Dumitru Bacu povesteşte cum greva foamei s-a declanşat în jurul unui student de la Facultatea de Drept de la Bucureşti, Virgil Ionescu, care trecuse parţial prin demascări la Piteşti şi, nemaisuportînd repetarea lor, a încercat să se sinucidă, tăindu-şi venele cu o lamă. Ceilalţi studenţi au declarat că încep greva foamei şi că n-o vor întrerupe până nu va veni procurorul să pună capăt demascărilor. Într-o duminică dimineaţa, când pe terenul de sport din preajma închisorii se disputa un meci de fotbal, studenţii, în-grămădiţi la ferestre, au început să ţipe, cerând ajutor. Ştirea s-a răspândit în oraş şi a fost anunţat procurorul tribunalului din Bacău. Probabil din iniţiativă proprie, comandantul Securităţii locale a ordonat o anchetă. Nici un reeducator n-a fost pedepsit, dimpotrivă, cei de la Piteşti au domnit mai departe peste închisoare, dar demascările au fost întrerupte.
Tot Dumitru Bacu dă amănunte despre ratarea experienţei în închisoarea de la Ocnele-Mari. Nici aici izolarea nu putea fi atât de deplină ca la Piteşti. Deţinuţii munceau într-un atelier de mobilă şi pe lângă politici se aflau şi deţinuţi de drept comun. Reeducatorii veniţi de la Piteşti le-au luat locul în muncile de pe coridor ce le îngăduiau să controleze viaţa închisorii şi să-şi aleagă mai lesne primele victime. Zece la început, izolate în celulele mici dintr-o aripă a închisorii, la nord. Printre ele : Atanase Papanace, avocatul Mateiaş, din Făgăaş, avocatul Nicolae Mătuşu, fost secretar al partidului ţărănesc din Grecia, refugiat în România în timpul războiului, muncitorul Gheorghe Caranica, deţinut încă de pe vremea lui Antonescu. Fuseseră aleşi, în general, oameni mai în vârstă care se presupunea că nu vor opune o mare rezistenţă. Dar nu numai c-au fost mai tari decât mulţi tineri, ci au găsit şi mijlocul de a comunica celorlalţi deţinuţi ce se întâmplă. În numele tuturor, personalităţi mai de vază printre cei închişi, profesorul Manoilescu, fost ministru, Solomon, Pop Gheorghe, Petre Ţuţea, Vojen etc. au ameninţat cu sinuciderea în masă dacă nu încetează schingiuirile. Cum legăturile cu exteriorul erau asigurate fie prin deţinuţii de drept comun, care îi detestau pe reeducatorii ce le răpiseră muncile de pe coridor, fie prin vizite la vorbitor, riscul divulgării era prea mare. Demascările au fost deci, şi de data aceasta, oprite.
A avertiza direcţia închisorii era prima reacţie a deţinuţilor care nu pricepuseră că reeducarea se desfăşoară după un plan bine pus la punct direct de Ministerul de Interne de la Bucureşti. Numai că nu toţi cei care au îndrăznit să atragă atenţia administraţiei s-au bucurat de acelaşi succes ca la Ocnele-Mari sau Târgu-Ocna.
Să luăm un caz la Gherla, aşa cum e relatat tot de Dumitru Bacu :
„Primul care a încercat să avertizeze administraţia a fost un muncitor macedonean din Banat, condamnat la zece ani temniţă grea, mi se pare. În plină demascare, celula a fost vizitată de un director de la Ministerul de Interne. Cel venit în inspecţie se pare că era însuşi Nikolski, însărcinat cu direcţia generală a anchetelor din toată ţara. (...) Din grupul aliniat, în poziţie de drepţi, pe când nimeni nu se aştepta, pentru că avertismentul fusese dat numai cu puţin înainte, muncitorul se desprinde şi cere să raporteze”.
Muncitorul cu iniţialele E.O. descrie chinurile suferite în demascare.
„Directorul Gheorghiu, care asista la scenă, a simulat atât de perfect surprinderea, încât înşişi cei chinuiţi puteau să creadă că nu ştie nimic. I-a spus inspectorului că nu a auzit despre aceste schingiuiri, că lui nu i s-a raportat niciodată nimic, că va cerceta să vadă ce este adevărat şi că va lua măsurile cuvenite pentru îndreptare, dacă va constata că cele spuse sunt adevărate, măcar în parte. (...) Anchetă nu s-a făcut şi nici măsuri nu s-au luat. Măsurile le-a luat în schimb Ţurcanu; au constat în smulgerea unghiilor de la picioare cu cleştele (...) într-una din celulele mici în care E.O. a fost izolat după raport. Când l-am întâlnit pe E.O. în 1954, se hrănea cu cartofi şi pâine pentru că din celulă a ieşit cu ficatul distrus pentru totdeauna”.
Nu ştim dacă generalul Nikolski s-a deplasat în persoană la Gherla pentru o inspecţie. Dacă aşa s-a întâmplat, cum putea să ghicească bietul E. O. că cere ajutor tocmai iniţiatorului schingiuirilor de care se plângea ?
La Gherla, dealtminteri, amestecul mai marilor închisorii în reeducare a fost direct, nu ca la Piteşti, unde Dumitrescu şi Marina se mulţumeau să contemple scenele de tortură prin vizetă. Aici, căpitanul de Securitate Gheorghiu ca şi ofiţerul politic Avădanei, amândoi de o cruzime proverbială, şi până şi medicul închisorii, Bărbosu, ar fi luat parte la demascări. Tradiţia a fost urmată şi după încheierea reeducării, când locul lui Gheorghiu a fost luat de vestitul Goiciu, care se spune că depăşea în ferocitate şi pe Maromet de la Jilava.
Dar să nu anticipăm. Oroarea are treptele ei şi pe cea de sus stă, incontestabil, reeducarea. De la Piteşti pleacă deci spre Gherla o echipă de treizeci-patruzeci de reeducaţi, dintre cei cu o reputaţie de cruzime bine stabilită ca Livinski, Mărtinuş, Paul Caravia cu adjunctul său Danil Dumitreasa, Pop Cornel, Morărescu, Măgirescu. Popa Ţanu, adjunctul lui Ţurcanu, are direcţia operaţiilor.
Mic de statură, cu o privire blândă, inteligent, nu prea cultivat, Popa Ţanu se dovedeşte la Gherla un demn urmaş al lui Ţurcanu. Mai mult chiar, se obişnuieşte atât de bine să domnească asupra tuturor, încât, atunci când, în 1951, autorităţile decid transformarea închisorii Piteşti în loc de detenţiune pentru cetăţeni străini şi Ţurcanu soseşte cu restul echipei sale la Gherla, Popa Ţanu nu se arată dispus să i se subordoneze din nou. De unde o rivalitate crunta intre cele două grupuri, echipele de torţionari străduindu-se să aibă în palmares cât mai mulţi morţi şi schingiuiţi.
Lui Popa Ţanu i se pun la dispoziţie celulele cele mai izolate, 96, 97, 98, camera 101, dar mai ales camera 99 de la etajul trei.
Faţă de Piteşti, două inovaţii sunt de semnalat la Gherla. Mai întâi, reeducarea este apli¬cată şi oamenilor în vârstă. Apoi, accentul nu mai este pus asupra demascării „interne” şi „externe” prin care Ministerul de Interne obţinea un supliment de anchetă. Prin 1951 completarea dosarului devenise mai puţin impor-tantă, iar noua Securitate, dezbărată de elementele din vechea poliţie, îşi pusese la punct metodele, devenise cu totul „operativă”.
La Gherla se va tortura de dragul torturii, fără a se mai urmări un scop practic. Dumitru Bacu, care a fost şi el deţinut la Gherla, dar după încheierea reeducării, ajunge la următoarea concluzie :
„Aici s-a bătut numai de dragul de a se bate. S-a bătut fără scop. Muncitori şi studenţi, elevi, intelectuali sau analfabeţi, au fost chinuiţi de-a valma, chiar când nu mai aveau nimic de spus, chiar când spuseseră mai mult decât făcuseră”.
Să alegem doar câteva cazuri. La Gherla a fost ucis în chinuri fruntaşul socialist Flueraş. Asupra torţionarilor săi stăruie două versiuni. După unii, ar fi fost ucis de Juberian — student la Facultatea de Filozofie din Cluj, după alţii, printre care D. Bacu, Juberian n-ar fi făcut decât să asiste în timp ce Flueraş era bătut cu saci de nisip, până la moarte, de Ludovic Rek, unul dintre reeducatorii temuţi de la Gherla, fost secretar al tineretului comunist din Ardeal, arestat apoi ca agent al Siguranţei. L-ar fi chinuit pe Flueraş, care avea aproape 70 de ani, într-o celulă de la parterul închisorii Gherla, ajutat de Henteş.
Dacă numele torţionarului lui Flueraş este, controversat, în schimb nu există îndoială că Livinski s-a „ocupat” personal de Aurelian Pană, fost ministru antonescian al agriculturii. Aurelian Pană, care fusese foarte gras, devenise aproape distrofic în închisoare şi-i atârnau mai multe rânduri de piei. Livinski îl obliga să se dezbrace şi-1 întreba:
— Spune, mă Pană, din ce-ai făcut tu burţile alea care atârnă ?
Livinski stabilise şi răspunsul. Aurelian Pană era obligat să spună de zece, douăzeci, treizeci de ori, ca un automat :
— Să trăiţi, Domnule Livinski, aceste burţi care atârnă, le-am făcut din sudoarea şi sângele poporului.
Aurelian Pană a murit sub torturi.
Un alt caz pe care-1 relatează de data aceasta D. Bacu este acela al unui căpitan întors de pe frontul rusesc fără un picior, arestat la Iaşi şi condamnat în 1948 pentru activitate anti¬comunistă, în camera 99 de la Gherla, unde rezista la toate torturile şi nu se lăsa reeducat, a fost bătut cu o coadă de mătură peste cica-trice până ce s-a redeschis rana şi a fost nevoit să cedeze.
La Gherla au fost torturaţi şi ţărani. Despre unul dintre ei, aflăm următoarele, tot de la D. Bacu :
„Ţăranul Ball din regiunea Hunedoara, a fost ţinut nopţi întregi atârnat de subţiori, cu o raniţă plină de pietre pe spate, cu picioarele la abia două degete de pardoseală ca să nu poată să se sprijine. Şi pentru că se părea povara a fi cam mică, chinuitorii i se agăţau de spate”.
Doi-trei ţărani din grupul de partizani ai lui Spiru Blănaru, arestaţi în 1949, în munţii Banatului, au reuşit să se spânzure. Dealtminteri la Gherla au fost mai mulţi morţi decât la Piteşti.
Înspre Canal, pleacă de la Piteşti două brigăzi (13 şi 14) de reeducaţi-reeducatori. Brigada 13 era condusă de Bogdănescu, de la Facultatea de Medicină din Cluj, arestat ca membru al unei organizaţii regaliste, iar brigada 14 de Enăchescu, liberal-tătărescian, de la Facultatea de Medicină Bucureşti. Torţionarii cei mai notorii ai acestor două brigăzi au fost Laitin, fraţii Grama (dintre care unul va sfârşi prin a se spânzura), Cojocaru, Climescu, Stoicescu, Lupaşcu, Morărescu. Ei sunt instalaţi în barăcile cu acelaşi cifru de la Colonia de muncă Peninsula, unde încearcă să se slujească exact de aceleaşi metode ca la Piteşti : ieşind din barăci, după stingere, când circulaţia era interzisă şi ducându-se să-şi culeagă victima din alte barăci. Îi puneau o pătură pe cap şi-o târau în barăcile lor.
Asupra celor petrecute la Canal, toate versiunile concordă deoarece secretul n-a putut fi păstrat ca la Piteşti, sau chiar la Gherla. Cum D. Bacu dă cele mai multe amănunte asupra cazului doctorului Simionescu, a cărui moarte n-a fost străină de încetarea reeducării, ne vom întemeia mai ales pe relatarea sa.
Fruntaş al generaţiei naţionaliste de după primul război mondial, ocupând un post în guvernul Goga-Cuza din 1938, doctorul Simionescu era mai ales cunoscut pe plan profesional. Profesor de chirurgie şi chirurg celebru, el izbutise să salveze vieţi omeneşti până şi în închisoare (de pildă, la Jilava operase, slujindu-se de un geam spart, un flegmon cu septicemie generalizată). Doctorul Simionescu se pare că fusese arestat din pricina unor contacte cu personalităţi ale partidului ţărănist. (Cu legionarii n-aveau nimic de-a face, încă din 1924 fusese, împreună cu Dănulescu, dintre cei ră¬maşi credincioşi lui Cuza, care nu trecuseră deci cu Codreanu). Transferat de la Aiud, după un scurt popas la Poarta-Albă, ajunsese, la 5 mai 1951, la Colonia de muncă Peninsula, unde, ca în toate locurile de detenţie prin care trecuse, stârnea admiraţia tuturor prin forţa sa de caracter ieşită din comun.
Bogdănescu voia să-1 transforme în turnător şi-şi concentrează toate eforturile asupra lui. Încă din prima noapte începe reeducarea. A doua zi, doctorul Simionescu se prezintă la infirmerie cu trei coaste rupte şi, pe tot trupul, urme negre şi sânge închegat. Înjurat de locotenentul Georgescu, directorul lagărului, care asista la consultaţie, doctorul Simionescu îşi dă seama că n-are nimic de sperat de la autorităţi. Chinurile au continuat noapte după noapte în baraca 13. Forţat tot de reeducatoiii săi să ceară acasă pachete cu alimente, el a fost silit să-şi mintă soţia la vorbitor, spunîndu-i că totul merge bine. Pachetul cu alimente a fost deschis tot în baraca 13, din el înfruptîndu-se reeducatorii care-1 vârâseră pe doctorul Simionescu sub masă şi-1 invectivau astfel (Cităm din D. Bacu) :
,,— Destul ai supt sudoarea poporului muncitor, banditule. Când tu benchetuiai, muncitorii erau împuşcaţi pentru că luptau pentru o bucată de pâine. Nu este aşa, ministrule ? De-acum ţi-a venit şi ţie rândul să suferi pentru ca să plăteşti păcatele tale de altădată”.
Când doctorul a simţit că ajunge la capătul rezistenţei a hotărât să se sinucidă. Şi s-o facă în văzul tuturor, aruncîndu-se în sârma ghimpată. Aceasta este versiunea din cartea lui D. Bacu. Alţii spun că Bogdănescu, furios că nu obţine rezultate cu reeducarea doctorului Simionescu, şi-a pierdut într-o zi capul şi 1-a împins în sîrma ghimpată şi că numai atunci doctorul ar fi strigat santinelei : Trage ! Până la urmă cele două versiuni nu sunt antinomice, deoarece, în orice caz, ucigaşul doctorului Simionescu este torţionarul său, fie că 1-a împins cu mâna lui, fie că l-a determinat s-o facă singur.
Era imposibil la Canal să se păstreze secretul unei astfel de morţi. Soţia lui a aflat şi a făcut scandal la Ministerul de Interne. Se pare c-ar fi arestat-o şi pe ea, dar era totuşi prea târziu pentru a înăbuşi ştirea, cu atât mai mult cu cât un post de radio occidental (Vocea Americii, B.B.C. sau Europa Liberă) ar fi consacrat o emisiune crimei lui Bogdănescu. Moartea doctorului Simionescu ar fi salvat deci zeci şi zeci de vieţi, deoarece nu peste mult reeducarea a încetat. Dar, chiar fără acest sacrificiu, experienţa Piteşti devenise vulnerabilă din clipa însăşi a extinderii ei. Secretul absolut putea fi păstrat într-o închisoare complet izolată, ca aceea de la Piteşti, mai puţin la Gherla care avea o fabrică, şi defel într-un loc deschis ca Peninsula. De la o baracă la alta, ţipetele puteau fi auzite. Deţinuţii sfârşiseră prin a afla ce se petrecea în barăcile 13 şi 14 şi nici unul nu mai părăsea baraca în care locuia după stingere şi nu se lăsa ademenit de nici un student. În plus, la Canal se putea, din când în când, primi vizita familiei. Contactul cu cei de afară mai era menţinut şi prin tehnicienii liberi. E deci probabil că moartea doctorului Simionescu n-a făcut decât să precipite un proces care, în orice caz, s-ar fi petrecut, şi anume filtrarea ştirilor despre reeducare în lumea dinafară.
Moartea doctorului Simionescu a dat loc, în Peninsulă, la o anchetă. Care e şi ea în ordinea sucită a lucrurilor dintr-un astfel de regim. Ministerul de Interne — iniţiatorul experienţei — când vede că ea nu poate fi ţinută secretă, ordonă o anchetă spre a scăpa de răspundere. Deocamdată, ţapii ispăşitori sunt căutaţi doar la nivelul executanţilor de rând. Cu ancheta au fost însărcinaţi coloneii de Securitate Cosmici şi Crăciunaş, şi drept urmare vreo zece dintre studenţii-reeducatori au fost trans¬eraţi în altă parte. Deocamdată nimeni nu ştia unde. Directorul adiministrativ Georgescu a fost înlocuit de un alt director de închisoare, Lazăr, ceea ce nu păruse în primul moment un semn bun, deoarece Lazăr fusese cumplit la închisoarea din Făgăraş. Dar aici, la Peninsulă, s-a schimbat omul sau se schimbaseră ordinele. Mai curând ordinele. Lazăr a devenit un altul, şi D. Bacu descrie noile condiţii introduse de el: barăcile 13 şi 14 au fost desfiinţate, reeducatorii secundari răspândiţi, fără puteri spe¬ciale, în celălalte barăci, normele de lucru au fost scăzute, condiţiile de igienă îmbunătăţite. Lazăr a mers până a refuza vagoane cu alimente alterate (morcovi şi murături), declarînd că nu se poate obţine nici un randament de la deţinuţi cu astfel de hrană. Celor care se aflau la Peninsula în acea perioadă nu le venea să-şi creadă ochilor, un asemenea director nu se mai văzuse în administraţia penitenciarelor. Sub acest semn neaşteptat s~a încheiat reeducarea la colonia Peninsula.
*
Veteranii reeducării se aflau însă la Gherla. Or, într-o bună zi, pe la mijlocul anului 1952, ofiţerul politic anunţă că o serie de deţinuţi urmează să-şi facă bagajele. Pe listă, mai marii din O.D.C.C. : Ţurcanu, Popa Ţanu, Mărtinuş, Livinski, Morărescu, etc, etc... Surpriza nu e prea mare, deoarece reeducatorii îşi aşteptau răsplata. Ţurcanu le spusese într-adevăr că partidul, care le aprecia devotamentul, le va face marea cinste să-i integreze în cadrele Ministerului de Interne ca ofiţeri de Securitate, îşi şi împărţiseră între ei gradele. Ţurcanu se vedea colonel, Popa Ţanu, locotenent-colonel, Livinski, Mărtinuş şi alţii de talia lor, maiori.
În urma lor, la Gherla, reeducatorii fac şi mai mult zel pentru a merita, şi ei, acelaşi tratament de favoare. Peste vreo două-trei luni, un al doilea lot în frunte cu Juberian, dispare de la Gherla. După această a doua plecare, soseşte în sfârşit, probabil prin august, o dispoziţie clară pentru încetarea reeducării cu torturi. Deţinuţii sunt îndemnaţi să-şi exprime, de acum înainte, devotamentul faţă de partid prin mijloacele clasice — turnătorie — şi nu li se mai îngăduie derogări de la statutul lor de deţinuţi. Nimeni nu va mai putea deci umbla prin închisoare ca la el acasă, beneficiind de avantajele personalului administrativ, cum o făcuseră şefii reeducării.
Deci „fenomenul Piteşti” se încheie fără ca nimeni şă-şi dea seama. Demascaţii şi demascatorii, actorii şi victimele cred că e vorba doar de o pauză pentru relansarea pe scară şi mai mare a operaţiei. Transferaţi la Bucureşti, fruntaşii reeducatori n-au nici un fel de presimţire şi totul, la început, pare să dea dreptate optimismului lor. Sunt puşi în celule cu alţi deţinuţi, duşi la anchetă dimineaţa, aduşi, în general, doar seara înapoi, mirosind a tutun şi refuzînd să mănânce din hrana deţinuţilor. Erau deci bine trataţi şi li se făcea promisiunile pe care le şi aşteptau. Că vor fi în Securitate. Că ceea ce au făcut e atât de extraordinar, încât trebuie să slujească drept model pentru toate cadrele Securităţii. Că e nevoie deci ca ei să descrie experienţa şi metodele prin care au dus-o la capăt până în cele mai mici amănunte.
Se presupunea că Ţurcanu ar fi scris vreo două mii de pagini, analizând torturile inventate de el şi făcând consideraţii psihologice asupra puterii de rezistenţă pe categorii de oameni, ca şi asupra mijloacelor de a frânge această rezistenţă. Dacă lucrul e adevărat, dată fiind inventivitatea demonică şi proverbială a lui Ţurcanu în materie de tortură, ca şi deosebita, unii spun chiar luciferica sa inteligenţă, atunci arhivele Securităţii au posedat o a doua operă a unui alt marchiz de Sade, cu o experienţă infinit mai bogată, cum nu-i putea oferi decât un regim totalitar. Opera aceasta, dacă va fi existat, a fost aproape sigur distrusă după proces.
După ce şefii reeducării au scris luni de zile, după ce s-au adunat teancuri de documente, li s-ar fi cerut să-şi dovedească lealitatea dând o declaraţie c-au săvârşit totul fără ştirea autorităţilor de partid şi de stat şi chiar a autorităţilor din închisoare. O declaraţie de pură formă — s-ar fi adăugat — pentru cazul când lucrurile s-ar afla cândva.
Dându-şi, în sfârşit, seama de cursa întinsă, au refuzat. Devenea evident pentru ei toţi că asumându-şi întreaga răspundere vor fi transformaţi în ţapi ispăşitori, în locul statului, partidului, securităţii, ale căror ordine, transmise prin Nikolski, le executaseră, în locul administraţiei penitenciare, al directorilor închisorilor, al ofiţerilor politici care le fuseseră complici.
Fiecare dintre ei a fost atunci izolat şi supus căror presiuni, căror torturi ? In orice caz, ştiind la ce trebuie să se aştepte, au rezistat vreme destul de îndelungată : pregătirea procesului a ţinut cam doi ani. De altminteri nu toţi au cedat. Măgirescu şi Calciu au refuzat până la capăt să dea declaraţiile cerute. D. Bacu se face ecoul zvonurilor după care Calciu ar fi reclamat că Nikolski, adevăratul vinovat, să fie citat ca martor la proces. Dar, adaugă el, pe banca acuzării ar mai fi trebuit să se afle Jianu şi Teohari Georgescu, foşti miniştri de interne, Drăghici şi Borilă, miniştri ai Securi-tăţii, Dulgheru, şeful Brigăzilor mobile, Koller, Goiciu, Mihalcea, Avădanei, Gheorghiu, Dumitrescu, Kiron, Archide, Gal, gardianul Cucu, Niki, Mândruţ, Ciobanu etc, etc...
Nu vor fi prezenţi nici ei, bineînţeles, dar nici cei care ar fi riscat să le reclame prezenţa, cum ar fi fost Calciu — care a fost judecat separat, ca şi Măgirescu de altminteri. După cum vor fi excluşi din proces toţi acuzaţii a căror fostă apartenenţă politică ar fi distrus plauzibilitatea tezei oficiale după care reeducatorii nu erau decât agenţii lui Horia Sima. Nu sunt deci implicaţi torţionarii notorii din O.D.C.C. ca Titus Leonida (ţărănist), Bogdănescu (regalist) — ucigaşul doctorului Simionescu, Ludovic Rek (comunist), Enăchescu (liberal tătărescian) care-şi torturase la Canal propriul său unchi până ce acesta scuipase sânge, Cori Gherman (socialist), Fuchs şi Steiner (sionişti), Dan Diaca cu celebra sa lovitură la ficat.
Nu sunt păstraţi decât aceia care, într-un fel sau altul, avuseseră vreo legătură cu Garda de Fier, oricât de vremelnică va fi fost ea, cum era cazul lui Ţurcanu însuşi, ce petrecuse mai mult timp în partidul comunist decât în Frăţiile de Cruce.
*
Înainte de a ajunge la versiunea aberantă a acuzării, nu e probabil inutil să încercăm un scurt — şi desigur incomplet — istoric al politicii partidului comunist faţă de legionari.
După 23 august, când s-au instituit în judeţe comisii care să aleagă pe legionarii mai primejdioşi pentru a fi trimişi într-un lagăr proaspăt înfiinţat la Târgu-Jiu, nu comuniştii erau cei mai radicali ci reprezentanţii partidelor istorice. Partidul comunist va încerca, prin alte mijloace, o captare sau o neutralizare a forţelor legionare.
In 1945 sunt paraşutaţi o serie de legionari din străinătate, cei mai importanţi fiind Nicolae Pătraşcu, Victor Negulescu şi Nistor Chioreanu. La scurtă vreme după aceea sunt arestaţi şi supuşi unui şantaj politic. Legătura lui Pătraşcu cu partidul comunist s-a făcut prin Victor Negulescu, primul arestat de Nikolski. Era în preajma alegerilor din 1946. Comuniştii se temeau ca legionarii să nu participe cumva la alegeri integrându-se în partidul naţional-ţărănist, mai ales că, vreun an şi jumătate mai înainte, un legionar, fără mandat în acest sens, dăduse o circulară invitînd pe camarazii săi să se înscrie într-unu din cele patru partide politice admise prin lege : ţărănist, liberal, socialist sau comunist, şi dezlegîndu-i, în acest scop, de jurământul dat. Ana Pauker făcuse chiar unele avansuri legionarilor, afirmînd că unii diatre cei ce ajunseseră pe căi greşite porniseră desigur cu bune intenţii, nemulţumirea lor socială fiind reală şi justificată. Ea invocase chiar teza marxistă a falsei conştiinţe, dând exemplu pe muncitorii care deveniseră susţinători ai politicii bismarekiene când ar fi trebuit, în fond, să se alăture partidului social-democrat german din acea epocă.
Tratativele pentru un fel de pact de neagresiune au fost duse, pentru comunişti, de Nikolski, Teohari Georgescu şi Ana Pauker, iar pentru legionari de Pătraşcu, Victor Negulescu, Nistor Chioreanu.
Conform acestui pact, legionarii se angajau să nu participe sub nici o formă la alegeri, nedând concursul lor partidelor ţărănist şi liberal ; să se autodizolve ca organizaţie politică ; să renunţe la orice formă de agitaţie antisemită ; să dea deplină libertate membrilor Gărzii de Fier de a se înscrie în partidul comunist. In schimb, comuniştii promiteau să elibereze pe toţi legionarii din lagărul de la Târgu-Jiu, ca şi pe cei condamnaţi de Antonescu după rebeliune şi care mai erau încă în închisori; să nu aresteze pe cei veniţi din Germania, cu condiţia ca ei să se prezinte, la sosirea în ţară, organelor de poliţie.
În aplicarea pactului, fiecare a încercat de fapt să trişeze. Pentru legionari, Pătraşcu a dat o circulară de dizolvare, e drept, dar peste trei luni a contramandt-o printr-o altă circulară, clandestină, de reorganizare. Radu Mironovici, întemeietor al mişcării legionare, refuzase să recunoască legitimitatea pactului. Cât despre comunişti, ei au dizolvat lagărul de la Târgu-Jiu dar n-au eliberat pe deţinuţii condamnaţi de Antonescu. Între timp, omul de legătură al legionarilor, care se întâlnea, din când în când, cu Nikoiski la Interne, era Victor Negulescu.
În noaptea de 15 mai 1948, care — împreună cu noaptea de 15 august 1952 — figurează printre cele mai active din istoria poliţiei secrete comuniste, sunt arestaţi mai ales legionarii, primul fiind chiar Victor Negulescu, de către Nikolski în persoană şi în biroul lui de la Ministerul de Interne.
Or, în stabilirea actului de acuzare de la procesul reeducatorilor, după care comandamentul legionar ar fi fost legat de experienţa de la Piteşti, s-a plecat de la un singur fapt real. Unul dintre reeducatori, Nuţi Pătrăşcanu a stat la Jilava în aceeaşi cameră tocmai cu Victor Negulescu şi 1-a întrebat ce trebuie să facă tinerii legionari în perspectiva că vor fi torturaţi. Să cedeze oarecum, să se reeduce ? Victor Negulescu ar fi răspuns aproape textual :
- Nu se poate spune de-acum ce să faceţi. Vedeţi şi voi ce se va întârnpla şi dac-o să fie chiar aşa, să vă omoare, n-o să vă puneţi nici voi de-a craca (aceasta se pare c-a fost expresia exactă), adică nu vă lăsaţi ucişi, faceţi mici compromisuri.
În ce-1 priveşte pe Victor Negulescu, cei care l-au cunoscut la Aiud spun că n-a făcut nici cel mai mic compromis. Fără îndoială, nu-şi simţea însă dreptul de a îndemna nişte tineri să îndure chinurile în numele unei intransigenţe pe care şi-o impunea sieşi.
Victor Negulescu a fost adus martor la proces şi când i s-au amintit vorbele lui, şi expresia „nu vă puneţi de-a craca”, arăta, spun cei prezenţi, ca picat din lună, neînţelegînd deloc cum se poate face o asemenea înscenare. După aceea a fost readus la Aiud, unde a şi murit, era grav bolnav de tuberculoză. Fusese convocat doar în calitate de martor, pentru că nu s-au putut strânge elementele necesare pentru implicarea sa în proces.
*
Astfel se luminează mai precis versiunea acuzării. Prin 1949, Horia Sima ar fi transmis lui Ţurcanu ordinul să introducă în închisori o acţiune de teroare, iar la Jilava ordinul lui ar fi fost reînnoit de Victor Negulescu, care i-ar fi spus lui Nuţi Pătrăşcanu să facă tot posibilul spre a compromite în închisori partidul şi guvernul prin acţiuni violente. Profitînd de lipsa de vigilenţă, desigur regretabilă, a unor organe ale închisorii Piteşti, aceşti legionari au iniţiat în închisoare o serie de acţiuni de tortură. (Nu se pomeneşte, bineînţeles, nimic despre Organizaţia deţinuţilor cu convingeri comuniste, O.D.C.C.). Partidul, atunci când demască aceste uneltiri criminale, dă pe mâna justiţiei pe responsabilii acţiunii fasciste...
Versiunea este atât de absurdă încât nu i se acordă publicitatea prevăzută iniţial; procesul are loc în mare secret şi nici în închisori prelucrarea nu e dusă cu prea mare convingere. S-ar putea ca prima versiune la care se gândiseră după cit se pare autorităţile, şi anume de a pune în legătură „fenomenul Piteşti” cu Ana Pauker şi Vasile Luca, să fi avut mai multe şanse de verosimilitate. In orice caz, reeducatorii, în frunte cu Ţurcanu, fuseseră aduşi spre anchetare la Bucureşti, cam în acelaşi moment când a căzut Ana Pauker, Teohari Georgescu şi Vasile Luca. Nu se ştie dacă ideea a existat cu adevărat, după cum nu se ştie de ce a fost abandonată în favoarea unei înscenări atât de ilogice.
Adevăraţii iniţiatori vor fi deci absenţi la acest proces, pentru ca, în nici un fel, nici măcar prin şefii săi repudiaţi, partidul să nu fie implicat.
În boxa acuzaţilor se vor afla două categorii de ţapi ispăşitori : vinovaţii-integrali, adică cei care au început, sub ordinele lui Ţurcanu. să tortureze, fără a fi fost în prealabil torturaţi ei înşişi (Popa Ţanu, Livinski etc), şi vinovaţii-nevinovaţi, călăii-victime, schingiuiţii-schingiuitori, cei care au fost reeducaţi înainte de a deveni, la rândul lor, reeducatori. O categorie pe care Thierry Maulnier n-o cunoştea atunci când scria, după procesul Mindszenty, în „La Face de méduse du com-munisme” :
„În faţa unui tribunal de democraţie populară, nimeni nu mai poate fi sigur de a fi Antigona, deoarece Antigona însăşi, dac-ar apărea azi în faţa unui tribunal dintr-o democraţie populară, ar spune fără îndoială:
- Eram plătită”.
Cine ar fi putut cu adevărat prevedea că va fi parcursă o nouă etapă a degradării acuzatului şi că, o dată cu „fenomenul Piteşti”, Antigona nu numai că nu-şi va putea proclama inocenţa, nu numai că va fi dezonorată, dar, din victimă, va fi transformată, la rândul ei, în călău? În faţa unui Mindszenty, acoperindu-se singur de infamie, acelaşi Thierry Maulnier exclama : „Să ne reculegem în faţa acestui cadavru, cadavrul conştiinţei zdrobite !” Dar în distrugerea omului s-a mers şi mai departe : victimei nu numai că i se refuză martiriul, ea poate fi silită să martirizeze la rândul ei. Pe cine să mai judeci, într-o asemenea extremitate şi cum ?
Tribunalul militar din procesul Piteşti nu şi-a pus astfel de întrebări. De altminteri, nu pentru a-şi pune vreo întrebare era reunit, ci pentru a condamna pe cei desemnaţi de partid. Şi i-a condamnat. La moarte.
De execuţia pedepsei au scăpat, printr-un noroc orb, doi condamnaţi : Popa Alexandru, zis Popa Ţanu, care era până mai anii trecuţi — şi poate mai e încă — secretar al societăţii de ştiinţe medicale din Sibiu, şi un torţionar nu de vocaţie, ca primul, ci de rând, dintre cei torturaţi mai înainte de ei înşişi, Voinea. Amândoi n-au putut fi executaţi imediat, urmând să fie anchetaţi în legătură cu un nou lot sosit în închisori. Până, s-a terminat ancheta, a murit Stalin, a intervenit destinderea, pedepsele cu moartea au fost comutate în muncă silnică pe viaţă şi, în sfârşit, s-a produs amnistia generală din 1964.
Mai trebuie să amintim că procesul care a început în luna octombrie 1954 (sentinţa n-a fost dată până în decembrie), avea drept preşedinte de judecată pe acelaşi Alexandru Petrescu de sinistră memorie, care s-a salvat de la epurare condamnîndu-1 pe Iuliu Maniu, şi care ar fi rostit, în afara zecilor şi zecilor de condamnări la moarte, sute de mii de ani de închisoare, daţi, ne spune D. Bacu, numai în procesele legionare. Un specialist, deci.
Un singur inculpat ar fi fost desigur condamnat de orice tribunal din lume: Ţurcanu. Între Verkovenski din „Posedaţii” şi un marchiz de Sade care şi-ar fi scris opera nu pe hârtie ci pe trupuri omeneşti, filă după filă, trup după trup, Ţurcanu reprezenta, desigur, un caz specific de patologie mintală. Dar numai într-un astfel de regim sadismul putea fi pus în slujba unei aşa-zise justiţii, iar patologia individuală, transformată în patologie colectivă, de partid şi de stat.
Cei care au tremurat, au gemut, au urlat şi s-au renegat sub loviturile lui Ţurcanu îşi aduc fără îndoială aminte de o scenă din ziua de Crăciun 1949, in închisoarea de la Piteşti, la câteva săptămâni de la începutul reeducării. În camera 4 Spital, plină, de dimineaţa până seara, de ţipetele celor torturaţi, domneşte o linişte neobişnuită. De vreo două ore, Ţurcanu stă la fereastră, privind cum ninge. Fiecare îşi ţine răsuflarea. Victimele lui Ţurcanu ar trebui să fie cât de cit mulţumite : orice clipă în care el este absorbit de ninsoarea de afară; este o clipă câştigată asupra chinului, durerii, fricii. Şi toţi doreau ca această uimitoare, mută contemplare să se prelungească. Dar, în acelaşi timp, aşteptarea devenea intolerabilă, amplificînd parcă în imaginaţie torturile ce aveau să vină. Aceste două ore, în care Ţurcanu a stat imobil la fereastră, au apărut tuturor celor ce se aflau atunci în camera 4 Spital, interminabile. Şi deodată, ieşind din această visare ce nu-i sta în fire, din această stare în care nimeni n-avea să-1 mai surprindă vreodată, Ţurcanu s-a întors spre deţinuţi şi a exclamat : „— Bandiţilor, din cauza voastră nu pot fi eu azi, de Crăciun, cu nevastă şi cu fetiţa...”. Pe nevastă o chema Oltea, pe fetiţă, la fel. Şi Ţurcanu, fiorosul Ţurcanu, sadicul Ţurcanu, torţionarul Ţurcanu, pentru care semenul nu părea a fi decât un teren de experienţe spre a determina pragurile de rezistenţă între viaţă şi moarte ale corpului, pragurile între fiinţă şi nefiinţă ale sufletului, Ţurcanu era — se pare — cel mai duios tată de pe lume, Sunt tirani care nu pot vedea ucigându-se o muscă, călăi extrem de sensibili. Hitler nu suporta vederea sângelui, iar unii comandanţi de lagăr nazişti, după ce trimiteau pe deţinuţi la gazare sau îi îngropau de vii, se întorceau în baraca lor şi cântau Mozart. Cea mai mare parte dintre călăi şi tirani sunt soţi exemplari şi părinţi iubitori. Alături de ei, deci, alături de comandanţii, anchetatorii, schingiuitorii Arhipelagului Gulag descrişi de Soljeniţîn, trebuie pus, pe aceeaşi listă a abjecţiei şi demoniei, şi Ţurcanu. Fără a uita însă o clipă că n-a fost decât un executant, şi că, de fapt, o dată cu condamnarea lui, procesul „fenomenului Piteşti” nu s-a încheiat. De fapt, adevăratul proces al reeducării de la Piteşti n-a avut încă loc şi nu va avea atâta vreme cât nu va putea fi implicată răspunderea partidului comunist român, cât nu va fi chemat la bara acuzării adevăratul vinovat : regimul comunist din România.
*
În Arhipelagul Gulag, din stepele ruseşti până în centrul Europei, peste tot unde s-a întins imperiul sovietic, arsenalul cruzimii s-a dezvoltat ca într-un mediu natural. Peste tot au existat călăi sadici, torturi de neînchipuit, false mărturisiri, tot atât de false procese, ucidere sistematică prin tot felul de metode, de la inaniţie la schingiuiri. Dar nicăieri nu regăsim esenţa „fenomenului Piteşti” care constă în transformarea sistematică a victimei în călău şi dezagregarea ei psihică prin schingiuirea deţinuţilor de către alţi deţinuţi.
Trebuie să ne mutăm în alt continent pentru a da, în China comunistă, peste acelaşi principiu, chiar dacă metodele de aplicare erau atenuate.
S-a vorbit destul de mult despre „spălarea creierilor”, operaţie specific chineză, mai ales după războiul din Coreea. Dar, până în 1964, realitatea pe care o ascundea această formulă rămăsese destul de confuza. În 1964 însă a apărut, în vreo zece limbi, mărturia unui preot catolic belgian, Dries Van Coillie, „Sinuciderea entuziastă”, scrisă în limba flamandă şi intitulată în traducerea franceză „J'ai subi le lavage du cerveau”.
Preotul Dries Van Coillie, născut în 1912, în Belgia, fusese numit în 1938 profesor la un seminar din China. În timpul războiului fusese ţinut de japonezi într-un lagăr de concentrare, între 1943 şi 1945. Arestat în 1951, la Pekin, a suferit „spălarea creierilor” timp de 34 de luni, înainte de a fi eliberat şi expulzat în 1954, cu prilejul conferinţei de la Geneva.
Suntem obligaţi să ne ocupăm de mărturia sa deoarece comparaţia cu experienţa de la Piteşti se impune de la sine, cu toate că nu putem deduce că cele două fenomene, deşi concomitente, ar fi avut vreo relaţie între ele. Să nu uităm că aparatul represiv din România depindea direct de Moscova (prezenţa lui Nikolski, în fruntea lui, o atestă îndeajuns) şi că nu Pekinul dicta la noi în acest domeniu. în orice caz, anumite puncte de interferenţă sunt prea tulburătoare pentru a nu le aminti aici. în prefaţa cărţii lui Van Coillie, Gabriel Marcel, care a scris un studiu asupra „tehnicilor de înjosire” practicate de comunişti în închisorile lor, se declară izbit mai ales de următorul pasaj din mărturia preotului belgian :
„După eliberarea sa, autorul acestei lucrări întâlneşte într-o zi pe părintele Ulrich Lebrun care a avut nefericirea să fie închis, rând pe rând, în lagărul de la Buchenwald şi în închisorile de la Pekin. Dries Van Coillie îl întreabă : — Unde aţi suferit cel mai mult ? La Buchenwald sau la Pekin ? Răspunsul este clar : — Prefer zece ani de Buchenwald unui singur an de Pekin. Şi explicaţia nu întârzie. La Buchenwald, după suferinţele îndurate din partea călăilor, prizonierul se regăsea în calda şi virila prietenie a celorlalţi prizonieri. Pe când la Pekin, fraţii săi de suferinţă erau aceia care îl urmăreau cu ura şi atacurile lor”.
De la început, deci, un numitor comun al celor două experienţe, -de la Piteşti şi de la Pekin. Pentru a vedea punerea lui în aplicare, să pătrundem cu Van Coillie în celula unei închisori din Pekin, unde este predat de gardian şefului de celulă, care dăduse atâtea dovezi de pocăinţă, progresase într-atât în doctrina comunistă încât autorităţile închisorii îl considerau drept un „element pozitiv”, un „progresist”. Nu numai că-şi recunoscuse toate crimele, dar forţa şi pe camarazii săi de celulă să se demaşte. Alt termen pe care-1 ştim de la Piteşti.
În ce priveşte reeducarea în stil chinez, iată ce i se spune unui prizonier la anchetă :
„Nimeni nu poate ieşi din închisoare fără a deveni comunist sută la sută. Trebuie deci să te schimbi. Să renunţi la convingerile şi moravurile reacţionare. Dar nu e de ajuns să promiţi, n-avem nevoie de vorbe, ci de fapte. Atunci când vei şti să-ţi recunoşti crimele, când vei învăţa să-i acuzi pe ceilalţi, chiar şi pe prietenii tăi cei mai buni, când vei spiona în mod eficace pe tovarăşii de celulă şi-i vei scuipa în faţă pe duşmanii poporului, când vei participa cu veselie la spălarea creierilor, când îţi vei sinucide cu entuziasm personalitatea (...), atunci şi numai atunci vom avea do¬vada că faci parte integrantă din popor”.
O expresie trebuie mai ales reţinută : sinuciderea personalităţii. Van Coillie revine, într-un alt pasaj, asupra ei :
„Într-o înceată sinucidere a personalităţii, începi să semeni cu ceilalţi, să gândeşti ca ei. Te pierzi în masă”.
Pentru a se obţine un astfel de rezultat, autorităţile fixează cîteva reguli stricte, care trebuie respectate de deţinuţi, fiecare abatere fiind aspru pedepsită. Ele sunt menite să creeze o continuă animozitate între deţinuţi. Să cităm din acest decalog al denunţului sistematizat :
„N-ai voie să laşi să se ghicească vreo preferinţă pentru vreun deţinut sau altul. Nu trebuie să adresezi niciodată, nimănui, un surâs amical. N-ai voie să vorbeşti în şoaptă cu nimeni, ci numai cu voce tare şi atunci nu despre lucruri personale, nu despre trecutul tău, şi mai ales nu despre planurile de viitor. Singurul subiect admis este formaţia marxistă. Nu trebuie să împrumuţi nici un obiect : săpun, hârtie, creion, nici să primeşti ceva de la un alt deţinut. Nu trebuie să iei niciodată apărarea unui co-deţinut. Dimpotrivă, eşti obligat să-1 critici, să-1 ataci, să-1 acoperi cu injurii”.
Este ceea ce în jargonul comunist chinez se numeşte a ajuta. Un deţinut „ajută” pe un altul, atacîndu-1, la nevoie bătându-1, totdeauna denunţîndu-1: „Orice, în atitudinea, în cuvintele, în gesturile, în privirea, în felul de a mânca, de a umbla, de a dormi al unui prizonier, nu este cu totul conform felului de a se purta al unui bun comunist, orice ţi se pare reacţionar, trebuie imediat denunţat. Acela care n-o face este considerat mai vinovat decât vinovatul însuşi şi pedepsit ca atare”.
Dar nu trebuie să-i ,.ajuţi” doar pe ceilalţi, ci şi pe tine însuţi :
„În orice clipă, trebuie să fii gata a mărtuisi tot ce-ţi trece prin cap: sentimentele cele mai intime, greşelile trecutului, rămăşiţele reacţionare ale prezentului. Să nu treacă o zi fără să mărturiseşti o nouă crimă şi să nu dai o nouă dovadă de pocăinţă”.
Şi Van Coillie comentează:
„Spălarea creierilor avea tehnica ei. (...) Fiecare prizonier primise consemnul de a spune contrariul a ceea ce gândea. Din ce în ce mai des până se convinge singur. Astfel se săvârşeşte sinuciderea morală”.
Tehnica spălării creierilor este asemănătoare celei de la Piteşti, dar considerabil atenuată. Când deţinutul se întoarce de la anchetă, în lanţuri, pentru că a refuzat să recunoască crime imaginare, şeful celulei îi ordonă să stea toată noaptea în picioare, sub supravegherea unui alt deţinut. Dacă n-a cedat, a doua zi dimineaţă deţinuţii îl înconjoară şi, la ordinele şefului, încep să-1 acopere cu injurii, să-1 scuipe, să-1 bată. Dacă, printre deţineţi, vreunul nu pune destul suflet în toate aceste acţiuni, atunci şeful îl trece şi pe el pe lista suspecţilor, în acest timp, deţinutul care trebuie „ajutat”, şi care are mâinile în lanţuri mănâncă, tot ca la Piteşti, lingînd cu limba. Este chiar ameninţat că i se vor da de mâncat excremente. Este obligat să stea pe vine, într-o po¬ziţie în care lanţurile de la picioare îi intră în carne.
Tortura există deci, nu însă neîntreruptă ca la Piteşti, nu ca un scop în sine. Când deţinutul cedează şi mărturiseşte ce i se cere, tortura încetează, i se scot lanţurile, poate dormi, poate primi vizite şi hrană din afară, poate studia... Când presiunile fizice încetează, reeducarea continuă printr-un studiu de un gen aparte. Nu e vorba numai de comentariile şi discuţiile asupra unor articole de ziar sau asupra textelor marxiste, ci de studierea propriului tău caz, de mărturisirile pe care trebuie să continui a le face, de crimele pe care eşti nevoit să le inventezi mai departe, în confesiuni publice şi „ajutat” de co-deţinuţi. Se organizează chiar şi „campanii de întrecere”. De pildă, o campanie a mărturisirilor, pentru a vedea care echipă va avea mai multe crime de mărturisit :
„Fiecare prizonier încerca să-i depăşească pe ceilalţi. Diferite tactici erau utilizate ; puteai, fie să păstrezi în rezervă mărturisirile cele mai frumoase pentru şedinţa următoare, fie să lansezi totul deodată, pentru ca amploarea mărturisirii să te aducă în prim plan. Cei doi şefi de celulă notau cu febrilitate fiecare amănunt al acestei noi anchete : participare la organizaţii de spionaj, propagare de ştiri false, furturi de arme, violuri, sabotaje pe căile ferate etc, etc. (...) Aceia dintre noi care au reuşit să inventeze cele mai multe crime au fost aşezaţi de o parte a estradei, locului i s-a spus „muntele”, deoarece acei care se aflau acolo îi dominau — nu-i aşa ? — pe ceilalţi. Cei de pe munte vociferau pentru a ne îndemna să-i urmăm, se simţeau atât de bine pe aceste culmi de unde li se părea că întrevăd libertatea. Veniţi, — ne strigau ei, — urcaţi sub soarele preşedintelui Mao ! Noi vă deschidem braţele !”
Jocul cu muntele reîncepea în fiecare zi. Mărturisirile erau predate judecătorului şi puse în dosarul inculpatului. Iar acesta nu mai ştia ce să inventeze pentru a rămâne pe înălţimi, pentru a nu cădea în vale :
,,Un prizonier din celula 18 s-a prăbuşit plângînd şi a început să-şi acuze tatăl de cele mai îngrozitoare crime. El a devenit astfel eroul zilei. A părăsit valea pentru a urca pe munte, a fost aclamat, dar a continuat să plângă”.
Şi Van Coillie revine la „sinuciderea personalităţii”:
„Se poate, oare, inventa o metodă mai pustiitoare pentru personalitate? Sfârşeam prin a nu mai fi. în stare să distingem ce era adevărat de ceea ce era inventat, adevărul de minciună. Unii mai vulnerabili, începuseră să bată câmpii, nu-şi mai găseau cuvintele. Perturbarea mintală se accentua în fiecare zi. Uneori, cei care se spovedeau cu atât entuziasm izbucneau în plâns. Plângeau din pricina rănii care se tot adâncea în ei. Aceste lacrimi ne atingeau pe toţi, deoarece cu toţii eram răniţi”.
În spatele acestor campanii, a confesiunilor publice, a şedinţelor de studiu, se află, atotstăpânitoare, umbra carcerii, a torturii, a bătăii care interveneau la cea mai mică ezitare. Dar, la începutul lui 1952, soseşte ordinul ca deţinuţii să nu mai recurgă la mijloace de presiune fizică împotriva altor deţinuţi.
,,De acum înainte era interzis prizonierilor, sub ameninţare de sancţiuni, să se mai slujească de mijloace de constrângere împotriva colegilor lor. Autorităţile îşi rezervau dreptul exclusiv de a tortura. Aveam să aflu mai târziu că doi factori motivaseră această reformă. Mai întâi, o intervenţie diplomatică a ambasadelor străine pe lângă Ciu-En-Lai, după vizita în China a delegaţiei indiene condusă de sora lui Nehru ; apoi, lupta dusă în înaltele sfere împotriva celor trei mari păcate din administraţie şi partid: birocraţia, «comandismul» (uzul violenţei sistematice şi constrângerii oarbe faţă de mase), violarea legilor şi a disciplinei”.
Evident, coincidenţele de date sunt tulburătoare : la începutul lui 1952, reeducarea cu torturi încetează în China ; pe la mijlocul aceluiaşi an, în închisoarea de la Gherla, unde se află reeducatorii veniţi de la Piteşti, soseşte un ordin asemănător. Nu vom stărui însă pentru că, repetăm, n-avem absolut nici un element care să îngăduie ipoteza că Bucureştiul ar fi copiat Pekinul într-o vreme în care mo-delul exclusiv era Moscova. Nu e mai puţin adevărat că şi la Piteşti şi la Pekin principiul era acelaşi : a face din deţinuţi călăii fraţilor de suferinţă, a nu îngădui ca celula să fie un loc al solidarităţii, al odihnei interioare, al refacerii morale. A distruge forţele psihice ale prizonierului, obligîndu-1 nu numai să inventeze crime, nu numai să repete la nesfârşit lucruri în care nu crede, dar şi să devină călăul celorlalţi.
Diferenţele există şi ele. La Piteşti experienţa a fost împinsă până la limitele ei extreme, tortura neîntreruptă, care ducea la dezintegrarea psihică a deţinutului. În China, de pildă, un Van Coillie, după ce a recunoscut toate crimele de spionaj posibile, a putut până la capăt să declare că nu aprobă materialismul ateu. O astfel de rezistenţă ar fi fost de negândit la Piteşti. Într-o posibilă şi sinistră emulaţie între cele două sisteme de reeducare, Piteştiul ar fi ieşit învingător.
*
Când Dries Van Coillie se urcă pe vaporul care-1 îndepărtează de China, se întâlneşţe cu un grup de ruşi. Se apropie de ei şi le spune în englezeşte :
„Veniţi din Uniunea Sovietică. Sunteţi fraţii noştri. Trebuie să ştiţi că eu sunt un criminal. Altădată, v-am vorbit de rău. Dar, între timp, mi s-au deschis ochii. Am avut prilejul să «studiez» în închisoare şi acum ştiu tot ce au realizat fraţii noştri sovietici”.
Numai că ruşii de pe vapor erau ruşi albi. Van Coillie continuă :
„Am început să analizez ceea ce spusesem : Credeam cu adevărat ? În parte, da. În parte, deloc. Vorbeam sub impulsul unei psihoze de angoasă şi din obişnuinţa de a repeta ceea ce ni se afirmase de mii de ori. Dacă apeşi pe butonul «Uniunea Sovietică», robotul îşi desfăşoară automat litania. Peste şase sute de milioane de chinezi ar fi făcut la fel, copiii de 8 ani, bătrânii de 90 de ani şi cei aparţinînd tuturor vârstelor intermediare. Acesta este rezultatul spălării creierilor. Dar pe măsură ce vorbeam cu oameni liberi şi constatam că nimeni nu mă spiona, începeam să arunc după mine, bucată cu bucată, mecanismul constrângerii hipnotice. Redeveneam liber”.
În 1964, când apare cartea lui Van Coillie, este expulzat din China un al doilea martor, Jean Pasqualini, care publică, în 1975 mărturia sa asupra lagărelor de concentrare chineze, scrisă în colaborare cu gazetarul american Rudolf Chelminski şi intitulată, în traducerea franceză, „Prisonnier de Mao”.
Până în 1952, aşa cum a suferit-o Van Coillie, reeducarea chineză prezenta, cum am văzut, numeroase asemănări cu cea de la Piteşti. Aşa cum o trăieşte, după aceea, Pasqualini, fără nici o tortură sau violenţă fizică, spălarea creierilor, dă, paradoxal, mai multe rezultate. „Creierul” lui Van Coillie e mai puţin „spălat” prin torturi, decât acela al lui Pasqualini, fără torturi.
Când le apar mărturiile, aceea a lui Van Coillie e ca un ţipăt de oroare, de repulsie, pe când Pasqualini simte mereu nevoia să afirme că el nu face nici un fel de polemică şi, cu toate că cele relatate de el par extrase direct din cartea „1984” a lui George Orwell, îşi dedică volumul ,.Preşedintelui Mao Tse Dun şi generalului de Gaulle, care, şi unul şi celălalt, au făcut foarte mult pentru mine, fără să-şi dea seama”. Generalul de Gaulle îl liberase fără să ştie, recunoscînd pe plan diplomatic China comunistă. Dar Mao ? Să fie doar o dovadă de humor negru la Pasqualini? Nu cu totul, deoarece el ţinea -să avertizeze pe gazetari, la apariţia cărţii :
,,În decursul detenţiunii mele, am dobândit cunoştinţe folositoare şi când am fost li-berat, nu mai eram omul dinainte”.
S-ar putea vorbi aproape de o „spălare a creierilor” exemplară, dacă mărturia lui Pasqualini nu şi-ar contrazice, cu fiecare rând, autorul, dezvăluind o constantă dublă gândire. Faptul că Pasqualini a rămas, la zece ani de la eliberarea sa, victima, chiar şi parţial, a unei astfel de dedublări, pune serios pe gânduri în ceea ce priveşte eficacitatea reeducării chineze. Înainte însă de a vedea prin ce metode au obţinut chinezii un astfel de rezultat, trebuie situat martorul.
Din tată francez şi mamă chinezoaică, Jean Pasqualini s-a născut în China şi a trăit numai acolo până în 1957, când a fost arestat. Cu o diplomă de tehnician specialist în maşini-unelte, el lucrează, imediat după război, la misiunea militară americană — de unde şi arestarea sa. De îndată ce este arestat, nu are în nici un fel intenţia să reziste anchetatorilor săi. E gata să mărturisească orice, numai că nu ştie ce. Anchetatorul său ar fi putut să se dispenseze să-1 ducă într-o sală cu aparate de tortură : Pasqualini era dinainte dispus să recunoască cele mai imaginare păcate. De fapt, sala nu era decât un „Muzeu al torturii”, şi anchetatorul nu-1 dusese acolo decât pentru a-i putea spune :
„Cei care se slujesc de tortură o fac pentru că sunt mai slabi decât victimele lor. Noi, dimpotrivă, suntem mai tari ca voi, iar metodele de care ne slujim sunt de o sută de ori mai eficace”.
Principala metodă prin care se obţin nu numai mărturisirile prizonierilor, ci şi laudele sincere pe care ei trebuie să le aducă regimului comunist, se numeşte „încercarea” sau „proba”. Această invenţie specific chineză, care combina intimidarea, umilirea şi epuizarea, era practicată nu numai în închisorile chineze, ci şi în viaţa cotidiană. Numai că in închisoare deţinuţii erau aceia care şi-o aplicau singuri. Toţi deţinuţii dintr-o celulă dezlănţuindu-se asupra victimei şi maltratând-o până când va ceda, principiul rămâne acela de la Piteşti. Fără tortură, însă. Or, dacă la Piteşti, tortura explica totul, aici simpla presiune psihică, cu o singură condiţie : să fie constantă — e de ajuns pentru a se obţine prăbuşirea morală. De fapt, „încercarea nu este practicată mereu. Supravegherea şi denunţul nu cunosc încă pauză. Fiecare deţinut are propriul său dosar ţinut de ceilalţi în care totul este notat, iar perspectiva de a fi supus „încercării” îi apare tot atît de groaznică — sau aproape — ca aceea a unui supliment de condamnare. În ce constă „încercarea” ?
„...O maltratare intelectuală exersată colectiv împotriva unui singur om fără apărare, scrie Pasqnalini. Tehnica e extrem de simplă : un crescendo necruţător şi oribil de urlete dezlănţuindu-se împotriva victimei ca să mărturisească, apoi, la fiecare mărturisire socotită insuficientă, alte urlete. Vacarmul care-i rupe timpanul durează cu orele, iar «încercarea» n-are limită în timp. La început, chiar dacă victima spune adevărul, sau admite, prosternându-se şi umilindu-se, toate acuzaţiile care-i sunt aduse, oricare dintre cuvintele sale va fi primit cu insulte şi cu zbierete de contradicţie. Bietul prizonier este înconjurat de oameni care-1 privesc cu ură şi dispreţ, urla şi-1 scuipă în faţă, ameninţîndu-1 cu pumnii. La sfârşitul zilei, este dus într-o celulă şi lăsat acolo cu puţină hrană şi promisiunea că a doua zi va fi şi mai rău. În celulă este supravegheat de cel puţin un membru al brigăzii însărcinată cu «încercarea» lui. După trei sau patru zile, victima începe să inventeze orice fel de vină, numai să fie destul de monstruoasă ca să i se dea pace. După o săptămână, e gata să spună şi să facă orice i se cere. În China, gândirea are tot atâta importanţă ca şi acţiunea, iar «încercarea» este arma cea mai eficace pentru controlarea gândurilor”.
„Încercarea” este una din realităţile vieţii cotidiene şi în societatea civilă chineză, unde cutiile de denunţ proliferează în toate oraşele, asemănătoare cutiilor de scrisori. Aceleaşi cutii există şi în închisori şi lagăre. Denunţul reprezintă, bineînţeles, piatra de temelie a întregului sistem. Directorii închisorilor lansează campanii de denunţuri pentru a sprijini alte campanii de reformă ideologică. Fără a mai pomeni neîncetatele examene ideologice, bazate pe critică şi autocritică. Pasqualini rezumă astfel regulile esenţiale ale examenului ideologic :
„Ideal ar fi ca spovedania să fie spontană şi voluntară, ca ea să se producă automat, ca o reacţie fizică, în clipa chiar când ai înfrânt o regulă sau ai făcut o greşeală. Când lucrurile nu se petrec astfel, atunci ceilalţi deţinuţi trebuie să «ajute» cu răbdare pe vinovat ca să-şi recunoască greşelile sau crimele. În cazul când «ajutorul» nu dă rezultatele aşteptate, vinovatul trebuie criticat, respectîndu-se prin¬cipiul : «nu avem nimic cu vinovatul, ci numai cu vina sa». În sfârşit, dacă toate celelalte metode au eşuat, vinovatul trebuie pedepsit cu «încercarea» sau carcera (...) Prima oară când am văzut prizonieri mulţumind guvernului şi gardienilor pentru pedepsele primite, i-am privit cu uimire şi dispreţ. Mai tîrziu, când, la rîndul meu, am trecut prin examenele ideologice, am devenit asemenea lor, dar cu o mică rezervă mintală ; nu acţionam astfel decât pentru a-mi salva pielea. Dar, până la sfârşit, ajunsesem să cred de-a binelea (...), iar atunci când zelul meu a fost recompensat prin semne de aprobare, am reacţionat favorabil. M-am lansat din ce în ce mai avântat în lungi discursuri incoerente împotriva imperialismului, -împotriva revizionismului sovietic, asupra celui mai bun mod de a sluji poporul şi alte subiecte la ordinea zilei. Acordam din ce în ce mai puţină atenţie felului meu de altădată de a evalua obiectiv viaţa, până în momentul în care: am devenit cu totul străin de raţionalismul rece pe care-1 învăţasem în şcolile de misionari catolici, pe când eram copil. Suferisem «spălarea creierilor». Sau poatemă adaptasem. Era mai uşor aşa”.
Jean Pasqualini conduce el însuşi „încercările” la care sânt supuşi camarazii săi. Mai mult, el simte în gardienii închisorii tot atâţia fraţi sau părinţi. În ultimele luni de închisoare devenise un prizonier model.
„Îmi aduc aminte că atunci când gardianul Ten mi-a reproşat de a fi vorbit în celulă, după stingerea focului, am avut remuşcări sincere. Mi-am zis că poate am împiedicat pe camarazii mei să doarmă, ceea ce ar avea consecinţe asupra producţiei, făcând-o să scadă. (...) Iar vara, am luat obiceiul să merg desculţ pentru a face economii guvernului : o pereche de pantofi în minus”.
O reeducare total izbutită nu numai în ce-1 priveşte pe Pasqualini ; majoritatea deţinuţilor joacă jocul, iar solidaritatea este zdrobită de denunţ. În închisori, nu însă şi în lagăre. Fără să explice contradicţia, Pasqualini o va descrie de-a lungul paginilor din carte consacrate lagărelor, în care solidaritatea deţinuţilor pare atît de totală, încât a dispărut până şi amintirea denunţului. Prezenţa, de pildă, într-un cort, a unui turnător, reprezintă o excepţie.
Într-un interviu acordat ziarului „Le Figaro” — din care am mai citat — Pasqualini, comparînd „Arhipelagul Gulag” cu lagărele chineze, face un tablou aproape idilic al acestora din urmă :
„În Uniunea Sovietică, totul are drept scop să umilească pe deţinuţi, să-i distrugă fizic. În lagărele noastre nu există brutalităţi. De-a lungul detenţiei mele, n-am văzut decât o singură execuţie, aceea a unui homosexual. Gardienii chinezi nu sunt brute sadice, ci educatori, duhovnici. Pentru ei, omul reprezintă o bogăţie care nu trebuie ştirbită. Gardienii sunt incoruptibili. Ei mănâncă mai bine decât deţinuţii, dar diferenţa nu este enormă. Iată de ce între gardieni şi prizonieri se stabileşte o coexistenţă paşnică. În anii când mă aflam în lagăr, situaţia economică era dezastruoasă. Dar, dacă munceam, eram mai bine hrăniţi decât ţăranii. Uneori, vedeam filme noi pe care locuitorii din Pekin nu le văzuseră încă”.
Nu va fi prima oară când Pasqualini îl va dezminţi pe Pasqualini. Nu ştim cum vor fi fost atunci hrăniţi ţăranii. Dar Pasqualini consacră pagini memorabile foametei care bântuia printre deţinuţi. Unii dintre ei ciuguleau boabele de porumb nedigerate din balega cailor, alţii mâncau viermii din balega vacilor şi boilor. Administraţia inventa „alimente de înlocuire” şi le încerca pe deţinuţi, printre care pasta de hârtie, care ducea la nişte rezultate pe care renunţăm să le descriem aici. Cei mai slabi sau mai bătrâni dintre prizonieri mureau pe capete. E drept că în lagărele chineze, contrar celor sovietice — sau româneşti —, gardienii n-aveau dreptul să bată pe deţinuţi. În schimb, deţinuţii nu dispuneau de nici o singură clipă de singurătate. Erau mereu ocupaţi, când nu munceau, cu „şedinţe de studiu”.
„Aceste interminabile şedinţe de studiu sunt marea invenţie chineză în materie de teorie penală şi principala diferenţă între lagărele chinezeşti şi cele sovietice. Un prizonier chinez nu dispune în mod practic de absolut nici o clipă pentru a gândi de capul lui”.
Ar rămâne evident de ştiut care e cel mai rău dintre rele, brutalitatea gardienilor sau solicitudinea lor extremă pentru a te dezbăra de orice urmă de gândire personală. Mai interesantă însă decât această inutilă alegere între două rele — când amândouă trebuie respinse ca făcând parte din acelaşi arhipelag al inumanului — ni se pare a fi „dubla gândire”' a lui Pasqualini. Sau dubla lui conştiinţă. Reeducatul Pasqualini, prizonierul model, care vede în gardieni duhovnici şi fraţi mai mari, va fi acela care îl va proteja pe un preot catolic. Nu numai că nu-1 va denunţa pentru rugăciunile spuse pe şoptite, dar îl va anunţa de sosirea gardianului, în clipa în care oficia o slujbă de Crăciun. Nu numai Pasqualini dar şi toţi ceilalţi prizonieri din brigadă îl protejează pe acest preot — căruia de altminteri unii dintre ei i se şi spovedesc — împotriva unicului turnător al micii colectivităţi. Iar Pasqualini, pe cale să moară, mai mult de inaniţie decât de boală, este îngrijit de colegii săi de detenţie care-şi rup de la gură pentru a-1 salva. Şi când îi întreabă de ce, primeşte următorul răspuns :
„Pentru că eşti francez, deci singurul dintre noi care are o şansă să iasă într-o zi şi să povestească ce se petrece aici”.
Să fie răspunsul unor reeducaţi model, sau fraza tipică a unor prizonieri, conştienţi de nefericitul lor statut de prizonieri şi care speră ca într-o zi lumea să afle de soarta lor ?
Mărturia lui Pasqualini este un document unic pentru că descrie un semi-eşec sau o semi-reuşită : reeducare totală, spălarea cu adevărat a creierilor, aşa cum a fost visată de autorităţile chineze, n-a putut fi realizată. Dar în acelaşi timp, condiţionarea a fost destul de puternică pentru ca, la zece ani după ce a scăpat din China, Jean Pasqualini să scrie o carte în care e incapabil să tragă concluziile proriilor sale experienţe.
*
„Fenomenul Piteşti” ni se pare a depăşi în oroare, din fericire nu şi în durată, reeducarea de tip chinez. Paralela între aceste două experienţe de distrugere a psihismului se impune de la sine, oricare ar fi explicaţiile acestui straniu paralelism pe care le vor găsi istoricii de mâine.
Azi ne revenea nouă, contemporanii acestei degradări, ai acestui proiect demonic (în sensul în care Malraux şi Bernanos discutau despre reapariţia lui Satana, domnitor pe acest pământ, la lumina lagărelor de concentrare), să culegem pentru memoria de mâine cele câteva elemente ce definesc „fenomenul Piteşti”. Pentru necesitatea acestei memorii, nu ne vom adresa, în încheiere, doar lui Soljeniţân, exploratorul prin excelenţă, descoperitorul noului continent al abjecţiei totalitare moderne, Gulagul, ale cărui dimensiuni le-a impus unei conştiinţe occidentale până la el somnolentă, ci şi Nadejdei Mandelstam, care şi-a consacrat existenţa unei unice strădanii : a smulge uitării destinul lui Ossip Mandelstam, mort într-un lagăr stalinist, şi o dată cu el al unei întregi epoci.
„Nimeni nu asculta, gata, ne-am săturat, tinerii nu mai sunt interesaţi de aşa ceva (...) Dar eu afirm că nu există limită în timp, că trebuie mereu repetat acelaşi lucru, că trebuie readuse la suprafaţă toate nenorocirile suferite şi toate lacrimile vărsate, pentru a face pe oameni să înţeleagă cauzele celor întâmplate şi ale celor ce se mai întâmplă încă. (...) Nu mă interesează nimic din aşa zisele «realizări», îmi stăruie prea tare în nări mirosul camerelor de gazare, prea mult în memorie închisoarea, prea insistent în minte ignobila literatură care ştie ce trebuie să arate şi ce anume să ascundă. (...) Azi e din nou interzis să-ţi aminteşti trecutul şi cu atât mai mult să vorbeşti despre acest trecut. (...) S-a recunoscut mai întâi c-au fost comise câteva «greşeli», dar acum nu se mai descoperă nici o «greşeală». Dar poţi oare considera drept «erori» nişte acţiuni care fac parte dintr-un sistem şi care sunt consecinţele tezelor fundamentale ale acestui sistem ?”
Nimănui nu-i este îngăduit să uite că între 1949 şi 1952 s-a desfăşurat în România „experienţa” pe care am încercat s-o descriem, şi că dintr-un arhipelag al ororii, una din cele mai odioase insule s-a numit Piteşti.

NOTE
(1) Largi fragmente din aceste pagini au fost transmise în 1975—1976 la Radio Europa Liberă. Prima ediţie a acestui text a apărut în colecţia „Limite”, Paris, 1981.
(2) Mărturia lui G. Dumitrescu, Demascarea, apărută în limba română în Occident în 1978, deci când lucrarea de faţă era încheiată, nu ni se pare a modifica cele cuprinse aici. Cartea trebuie însă citită neapărat, deoarece, în acest domeniu în care mărturiile sunt atât de rare, din motivele pe care le-am analizat, descrierea unei experienţe directe e de neînlocuit.
(3) Şi chiar în grupul iniţial al primilor executanţi circulă versiuni după care unii ar fi fost în prea¬labil torturaţi.
(4) Toate protestele internaţionale, de la Amnesty International la Comite des Intellectuels pour une Europe des Libertes (CIEL), de la Mircea Eliade la Eugen Ionescu, n-au obţinut, până în clipa de faţă liberarea lui.

Niciun comentariu: