IC XC NI KA

IC XC NI KA

ăncis p. iventr

sâmbătă, 15 martie 2008

C. STERE - MARELE RĂSBOIU ŞI POLITICA ROMÂNIEI

C. STERE

MARELE RĂSBOIU

ŞI

POLITICA ROMÂNIEIEDITURA ZIARULUI ,,LUMINA”

BUCUREŞTI
1918
C. STEREMARELE RĂSBOIU

ŞI


POLITICA ROMÂNIEIBUCUREŞTI

ATELIERELE SOCIETĂŢII ANONIME ,, POPORUL’’
BULEVARDUL ELISABETA, 27

1918


PREFAŢA


Adunând într’un volum articolele mele, publicate în ,,Lumina”, în vremea când Moldova era izolată de restul ţării, n’am urmărit numai să scutesc pe cetitorii din Moldova, pe cari i-ar interesa activitatea mea publicistică, de munca ingrată de a cerceta colecţiunea ziarului.
Socot însă că aceste articole, scrise în fuga condeiului, n’au pierdut încă interesul de actualitate pentru opinia noastră publică, indiferent de valoarea lor intrinsecă.
Pentru judecarea situaţiunii noastre politice, care e departe încă de a fi limpezită, nu pot rămânea cu totul fără interes însemnările unui publicist conştiincios, făcute zi cu zi în epoca cea mai tragică a Istoriei noastre naţionale. Mai cu seamă fiindcă, cu tot caracterul caleidoscopic al jurnalisticei, astfel răsare limpede concepţiunea unitară care m’a călăuzit şi metoda de analiză a evenimentelor politice.
Articolele adunate în acest volum se pot totuşi împărţi în două categorii.
În cea dintâiu, sunt cercetate cauzele răsboiului mondial şi situaţia României în mijlocul forţelor antagoniste. Aici am desvoltat concepţiunea politică şi istorică, care a determinat atitudinea mea faţă de conflictul european.
Pentru cetitorii ,,Vieţii româneşti’’ aceste mici studii, grupate în prima parte a volumului, vor prezenta poate puţin interes fiindcă n’am spus în această privinţă, pot zice, nici un cuvânt care nu s’ar găsi şi în cele scrise de mine înainte de răsboiul României.
Dar consideraţiunile teoretice şi istorice înfăţişază în adevărata lumină şi articolele relative la evenimentele zilei, cuprinse în a doua parte a volumului.
Aceasta din urmă, pusă faţă în faţă cu faptele, aş îndrăzni s’o caracterizez nu ca o cronică, ci ca istoria anticipată a rasboiului, întrucât priveşte destinele noastre.
În adevăr, este uşor de constatat că evenimentele ce se desfăşurau pe frontul oriental, parcă se grăbeau, zi cu zi, să confirme toate prevederile pe care mi le permiteam.
Acesta este cel mai bun criteriu pentru justificarea concepţiunii însăşi, care se află la baza scrierilor mele, cât şi a metodei întrebuinţate.
Bine-înţeles, publicând ,,Lumina’’ am urmărit înainte de toate un scop practic, o anumită acţiune politică.
Ziarul a apărut la 1 Septembrie 1917, adică atunci când răsboiul României era de fapt sfârşit şi când conducătorilor acestui stat li se impunea o singură - de a salva printr’o acţiune politică înţeleaptă ceea ce se mai putea salva atunci.
Pentru aceasta se cerea un singur lucru: o justă apreciere a situaţiei reale.
În momentul apariţiunii ziarului, în Rusia guvernul Kerenski se sbătea împotriva anarhiei interne şi în acelaş timp stăruia în continuarea rasboiului.
Guvernul din Iaşi nu’şi dădea seama de realitate şi nutrea încă iluziuni în ce priveşte posibilitatea de refacere a forţei militare a aliatului dela Nord.
Din primele numere ale ,,Luminii am căutat să lămuresc, că rolul militar al rusiei în acest răsboiu este sfârşit; că guvernul Kerenski nu va putea rezista multă vreme valului de anarhie şi disoluţiune; că triumful maximaliştilor va duce fatal la sfâşiarea în bucăţi a Rusiei; că oricine ar veni la guvern în Petrograd, va fi silit să ceară armistiţiu şi să închee pace, în condiţiile dorite de Puterile Centrale; că armistiţiul şi pacea încheiate de guvernul din Petrograd vor atrage după sine necesar şi armistiţiul pe frontul român şi apoi şi pacea pentru România; că nu este nici un temeiu a crede că Ucraina emancipată să poată lua asupră-şi continuarea răsboiului; că dimpotrivă ea se va grăbi să intre în tratative cu Puterile Centrale, pentru a’şi putea consolida fiinţa de Stat independent; etc., etc., etc...
Pentru a vădi cu câtă îndărătnicie am urmărit, din acest punct de vedere, desfăşurarea evenimentelor, agătându-mă de împrejurările cele mai neînsemnate în aparenţă şi chiar de simple fapte diverse, înregistrate în ziare, poate ar fi trebuit să reproduc aici absolut toate articolele şi notiţele mele din ,,Lumina’’. Dar n’am îndrăznit să impun cetitorilor nenumăratele repeţiri pe care am fost silit să le fac zi cu zi. Apoi, volumul ar fi trebuit să fie de două ori mai mare.
Mi-am permis dar o oare-care selecţiune. Însă înadins n’am schimbat nimic din textul articolelor, cu toate că astfel n’am putut totuşi evita multe repeţiri şi chiar oarecari informaţiuni incomplecte sau dovedite în urmă greşite.
Dar am crezut că scopul urmărit poate fi mai bine atins pe această cale.
Tot în vederea acestui scop, dacă în prima parte am grupat articolele, mai mult sau mai puţin, după cuprinsul lor, - în cea de a doua am păstrat cu stricteţă ordinea lor cronologică (în josul fiecărui articol am arătat data numărului din ziar în care a apărut, articolul fiind scris, bine-înţeles, cu 2-3 zile mai înainte).
Cetitorii vor avea astfel elemente suficiente pentru judecarea acelei orbiri, de care au dat dovadă marii şi micii noştri bărbaţi de Stat.
Dacă atunci am strigat în pustiu, poate că cel puţin acum judecata dreaptă va birui...

Mai 1918C.S.

Niciun comentariu: